id. podíl o vel 1/4 RD se zahradou v obci Ostrov, č.p. 184 - elektronická dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2881/14-53
Nejnižší podání 413.334 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

bd8faf12
508.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bd8faf12 508.334 Kč 22.12.2016 13:00:36.958348
89f6547b 503.334 Kč 22.12.2016 13:00:22.169429
bd8faf12 498.334 Kč 22.12.2016 12:56:03.359285
89f6547b 493.334 Kč 22.12.2016 12:55:55.412311
bd8faf12 488.334 Kč 22.12.2016 12:55:39.702209
89f6547b 483.334 Kč 22.12.2016 12:55:12.476311
bd8faf12 478.334 Kč 22.12.2016 12:54:58.707774
89f6547b 473.334 Kč 22.12.2016 12:54:44.896172
bd8faf12 468.334 Kč 22.12.2016 12:51:25.060794
89f6547b 463.334 Kč 22.12.2016 12:51:08.746043
bd8faf12 458.334 Kč 22.12.2016 12:46:34.072493
89f6547b 453.334 Kč 22.12.2016 12:46:17.453622
fa7597b2 448.334 Kč 22.12.2016 12:45:27.959238
89f6547b 448.334 Kč 22.12.2016 12:45:15.745017
fa7597b2 443.334 Kč 22.12.2016 12:44:24.697698
89f6547b 443.334 Kč 22.12.2016 12:44:04.675285
bd8faf12 438.334 Kč 22.12.2016 12:39:31.096692
89f6547b 433.334 Kč 22.12.2016 12:39:01.483952
fa7597b2 428.334 Kč 22.12.2016 12:34:48.824369
89f6547b 428.334 Kč 22.12.2016 12:34:38.202843
fa7597b2 423.334 Kč 22.12.2016 12:34:29.211710
89f6547b 423.334 Kč 22.12.2016 12:34:16.013801
fa7597b2 418.334 Kč 22.12.2016 12:30:05.693378
89f6547b 418.334 Kč 22.12.2016 12:29:38.906308
bd8faf12 413.334 Kč 22.12.2016 12:01:10.692053

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2881/14-53
Začátek dražby22.12.2016 12:00
Konec dražby22.12.2016 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání413.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)620.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6751622/0800
Variabilní symbol288114
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dvoupodlažní, částečně podsklepený dům č.p. 184 s nevyužitým půdním prostorem a sedlovou střechou, je situován poblíž centrální části intravilánu města Ostrov, v ulici Jáchymovské, na zastavěné ploše číslo parcelní 266, přímo v uliční čáře. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Dům je situován jako řadový vnitřní, podélnou osou a hřebenem střechy ve směru severovýchod - jihozápad, hlavním vstupem na západní straně domu. Povinný se i přes znalcem zaslanou výzvu o provedení ohledání nemovitosti na stanovený termín nedostavil, nebyly jím tudíž sděleny případné další důležité informace mající eventuelně vliv na výši obvyklé ceny oceňované nemovitosti. Veškeré potřebné informace byly získány při vlastním ohledání nemovitosti znalcem od nájemkyně části nemovitosti - paní Jany Marvanové. V přízemí obsahuje dům dva samostatné obchody - zastavárnu a dále pak servis a prodej zahradní techniky se zázemím a příslušenstvím a vstupní chodbu s WC a schodišťovým prostorem. Sklep obsahuje dle sdělení výše uvedené nájemnice pouze nevyužívané skladové prostory. Patro je přístupné po betonových schodech a obsahuje dvě samostatné bytové jednotky dispozice 2+1 ovšem se společným příslušenstvím. Půdní prostor není využitý k bydlení. Obvodové zdivo je vyzděno z klasických zdících materiálů doby výstavby, stropy jsou rovné s omítaným podhledem, střešní konstrukce krovu je sedlová, zakryta odžitými a poškozenými osinkocementovými šablonami s osazenými klempířskými prvky, bez bleskosvodu. Fasádní omítka domu je vápenná štuková, vnitřní omítky vápenné a vápenné štukové. Dveře domu jsou standardní, hladké plné a prosklené, okna dřevěná dvojitá odžitá. Podlahy obytných místností jsou betonové a prkenné s položenými podstandardními podlahovými krytinami, dlažby keramické. Vytápění domu je zajištěno akumulačními kamny a elektrickými přímotopy, ohřev TUV el. bojlerem, elektroinstalace je zavedena třífázová jištěna pojistkovými chrániči, dům má rozvod studené i teplé vody, odkanalizování splaškových vod je svedeno do veřejného kanalizačního řadu v ulici. Dům je pokročilého původního stáří se zanedbanou nutnou průběžnou údržbou v podstandardním technickém a morálním stavu, užíván ke svému účelu. Předmětem ocenění je tedy spoluvlastnický podíl 1/4 budovy domu č.p. 184 se všemi součástmi a příslušenstvím, dále pak vedlejší stavby (sklad), venkovních úprav (přípojka vody, kanalizace, elektro, oplocení, vrata, vrátka), pozemku - zastavěné plochy číslo parcelní 266 o výměře 494 m2 a zahrady číslo parcelní 18 o výměře 223 m2, s ovocnými trvalými porosty, v katastrálním území obce Ostrov.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1. Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník. Přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě PÚNE č.j. 197 ze dne 866/15-19 ze dne 2.3.2015 (PM ke dni 25.3.2015). Pohledávka ve výši 3.500,00 Kč + DPH = 4.235,00 Kč představující náhradu hotových výdajů je zařazena do 3. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 26.1.2015 a pohledávka ve výši 3.000,00 Kč + DPH = 3.630,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena do 7. skupiny v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce a přerušené exekuce. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 27.10.2015. 2. ČEZ Prodej, s.r.o., IČO: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, 140 53, právně zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň. Přihlásila pohledávku ve výši 24.790,00 Kč s přísl., na základě rozsudku OS v Karlových Varech č.j. 13 C 247/2014-13 ze dne 6.11.2014 (PM 9.12.2014). Pohledávka je zařazena do 3. skupiny dle ustanovení § 337c, odst. 1, písm. c) o.s.ř. Doručeno 19.11.2015. 3. JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy. Přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě PÚNE č.j. 120 EX 30830/15-55 ze dne 10.10.2016 (PM ke dni 2.11.2016). Pohledávka představující náhradu hotových výdajů je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 13.10.2015, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 10.10.2016. 4. BNP Paribas Personal Finance, se sídlem bd Hausmann 1, 75009 Paříž, Francie, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5. Přihlásila pohledávku ve výši 15.472,00 Kč, na základě platebního rozkazu OS v Karlových Varech č.j. 10 C 7/2014-15 ze dne 15.1.2014 (PM 18.2.2014). Pohledávka patří dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. do 3. skupiny pohledávek. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 18.10.2016. 5. OSSZ Karlovy Vary, se sídlem Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary. Přihlásila pohledávku v celkové výši 225.710,00 Kč na základě platebního výměru č. 69/2016 ze dne 4.5.2016 (PM 4.6.2016), platebního výměru č. 470/2015 ze dne 21.7.2015 (PM 19.8.2015), platebního výměru č. 338/2014 ze dne 18.6.2014 (PM 19.7.2014), platebního výměru č. 463/2013 ze dne 3.7.2013 (PM 30.7.2013), platebního výměru č. 623/2012 ze dne 3.9.2012 (PM 2.10.2012), platebního výměru č. 887/2011 ze dne 29.8.2011 (PM 23.9.2011), platebního výměru č. 586/2010 ze dne 30.8.2010 (PM 25.9.2010), platebního výměru č. 1386/2009 ze dne 2.11.2009 (PM 15.12.2009) a platebního výměru č. 857/2006 ze dne 26.7.2006 (PM 23.8.2006). Pohledávka je zajištěna zástavním právem na základě Rozhodnutí zřízení zástavního práva č.j. 44003/220-9010-8.8.13-973/Ča-ZP ze dne 8.8.2013 (PM 4.9.2013), Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 44003-220/8030/28.08.2015-01122/1008/Ča-1 ze dne 28.8.2015, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 44003-220/8030/11.07.2016-01027/727/Ča-1 ze dne 11.7.2016 a Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 44003-220/8010/28.07.2014-00186/972/Ča-ZP-1 ze dne 28.7.2014 (PM 27.8.2014). Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 21.10.2016. 6. I-Xon a.s., IČO: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, právně zast. JUDr. Petrem Maškem, advokátem, se sídlem Praha 3, Husitská 63, 130 00. Přihlásila pohledávku ve výši 100.148,76 Kč, na základě rozsudku OS pro Prahu 1 č.j. 68 C 350/2014-8 ze dne 24.6.2014 (PM 4.9.2014). Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu č.j. 103 EX 62698/14-12 ze dne 16.1.2015. Pohledávka patří do 3. skupiny podle ust. § 337c odst. 1., písmeno c) zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. Návrh na nařízení exekuce byl soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáš Vrána, nyní JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, doručen dne 24.11.2014. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 10.11.2016. 7. CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7. Přihlásila pohledávku ve výši 7.024,22 Kč, na základě příkazu Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-20 435/2015-635/II. vyř. - CiM ze dne 10.11.2015 (PM 2.12.2015). Pohledávka patří s ohledem na § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb. do 3. skupiny. Skutečností významnou pro určení pořadí pohledávky je v souladu s § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. den, kdy exekuční návrh oprávněného byl doručen soudnímu exekutorovi, tzn. 11.4.2016. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 23.11.2016. 8. CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7. Přihlásila pohledávku ve výši 6.976,89 Kč, na základě příkazu Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-45 538/2013-634/II. vyř. - Bal ze dne 11.3.2015 (PM 31.3.2015). Pohledávka patří s ohledem na § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb. do 3. skupiny. Skutečností významnou pro určení pořadí pohledávky je v souladu s § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. den, kdy exekuční návrh oprávněného byl doručen soudnímu exekutorovi, tzn. 13.10.2015. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 23.11.2016. 9. Tereza Hanzlíková, se sídlem Hlavní 1063/12, 363 01 Ostrov. Přihlásila pohledávku ve výši 47.500,00 Kč, na základě rozsudku OS v Karlových Varech č.j. 21 P 121/2003-38 ze dne 1.2.2008 (PM 8.3.2008). Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 14.12.2016. 10. JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6. Přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě PÚNE č.j. 067 EX 15500/14-15 ze dne 14.8.2014 (PM ke dni 24.10.2014). Soudní exekutor žádá o zařazení pohledávky ve výši 4.235,00 Kč v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. c) a pohledávky 3.630,000 Kč do 7. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř., přičemž v rámci 7. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 13.12.2016. 11. Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, právně zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, se sídlem Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, přihlásila pohledávku ve výši 9.401,79 Kč. Pohledávka patří do 3. rozvrhové skupiny, dle §337 odst. 1 písm. c), o.s.ř. Doloženo elektronickým platebním rozkazem č.j. EPR 15442/2014-5 ze dne 22.1.2014 s PM 18.2.2014. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 21.12.2016.


Věcná břemena

- na bytovou jednotku dispozice 2+1 v patře domu č.p. 184 je povinným sjednána nájemní smlouva s nájemnicí paní Janou Marvanovou, nar. 29.1.1974. Nájemní smlouva je sjednána mezi oběma smluvními stranami na dobu neurčitou s měsíčním nájemným stanoveným na částku 5 000,00 Kč.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jáchymovská 184, Ostrov, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace