RD Kolín

Do začátku dražby zbývá: 1 den 6 hodin 57 minut 28 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2949/15-44
Nejnižší podání 2.866.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2949/15-44
Začátek dražby21.02.2017 12:00
Konec dražby21.02.2017 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání2.866.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.300.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol294915
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: okdrazby@apalex.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Objekt sestává z rovinného stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, a ze dvou rovinných pozemků zahrady v jednotném funkčním celku, a jejichž součástí jsou venkovní úpravy běžného rozsahu a provedení, zejm. oplocení, vrata a vrátka, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a přípojky inženýrských sítí, a dále trvalé porosty, zejm. živý plot z tújí. Celkový plocha pozemků je 402 m2. Hlavní stavba je svým charakterem patrně nepodsklepený rodinný dům o jednom nadzemním podlaží a podkroví, zastřešený asymetrickou sedlovou střechou. který z pravé strany stavebně navazuje na sousední objekt patrového rodinného domu. Základy stavby jsou patrně betonové podezdívka z KB bloků, obvodové stěny zděné se zateplením obvodového pláště a novodobými vnějšími omítkami na bázi akrylu, stropy patrně keramické s rovným podhledem, krovy dřevěné, střešní krytina z betonových tašek, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu, okna plastová s izolačním dvojsklem, vstupní dveře plastové částečně prosklené, garážová vrata čtyřdílná plastová výklopná. Objekt je patrně vytápěn ústředním teplovodním systémem, je zásoben vodou z veřejného vodovodu, odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou elektrickou síť a veřejný plynovod. Dle typu stavby a použitých konstrukčních prvků lze předpokládat, že byl objekt postaven cca před 10 lety a ke dni ocenění je alespoň z hlediska vnějších konstrukcí v dobrém stavebně technickém stavu. Více viz znalecký ppsudek.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP v Kolíně se sídlem Politických vězňů 423, Kolín, přihlásil svoji pohledávku ve výši 6.872,26 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. 4738868/16/2111-00540-204410. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 30.11.2016. Jedná se o pohledávku 5. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“). Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 30.11.2016, kdy bylo doručeno soudnímu exekutorovi. 2) JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – město, se sídlem Minská 54, Brno, přihlásil svoji pohledávku ve výši 7.546,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j. 097 EX 6296/15-27 ze dne 24.3.2016. V PM dne 12.4.2016. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 30.11.2016. Soudní exekutor přihlašuje svoji pohledávku spočívající v náhradě hotových výdajů do 3. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. v pořadí za oprávněným, pro kterého je prováděna tato exekuce, exekuce byla zahájena na návrh oprávněného dne 26.08.2015 a pohledávku představující odměnu soudního exekutora, do 7. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky do dražebního jednání tzn. 30.11.2016. V případě, že oprávněný z přerušené exekuce nebude v rámci rozvrhového jednání uspokojen, přihlašuje exekutor svoji pohledávku do 7. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 30.11.2016, kdy byla přihláška pohledávky doručena soudnímu exekutorovi. 3) Finanční úřad pro kraj Vysočina. ÚP v Pelhřimově, se sídlem Příkopy 1754, Pelhřimov, přihlásil svoji pohledávku ve výši 16.688,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. 1762446/16/2910-00540-107861. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 2.12.2016. Pohledávka ve výši 6.872,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 1046638/15/2910-00540-107861 ze dne 6.5.2015. Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 7.5.2015, kdy bylo doručeno zástavní právo příslušnému katastrálnímu úřadu. Pohledávka ve výši 11.532,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 977812/16/2910-00540-107861 ze dne 6.5.2016. Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 6.5.2016, kdy bylo doručeno zástavní právo příslušnému katastrálnímu úřadu. 4) AB 4 B.V., registr. č. 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, právně zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem, se sídlem Svobodova 136/9, Praha 2, přihlásil svoji pohledávku ve výši 49.504,08 Kč. Nepožádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 2.12.2016. Jedná se o pohledávku 7. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 2.12.2016, kdy byla přihláška pohledávky doručena soudnímu exekutorovi. 5) O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, přihlásila pohledávku ve výši 117.306,00 Kč. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 6.1.2017. Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 29.10.2015, kdy byl exekuční návrh doručen pověřenému soudnímu exekutorovi.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.Adresa místa předmětu

Mnichovická 1409, Kolín, okres Kolín, kraj Středočeský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace