parcely v obci Horšice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2803/13-66
Nejnižší podání 464.800 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2803/13-66
Začátek dražby16.01.2018 13:00
Konec dražby16.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání464.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)697.200 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0755844359/0800
Variabilní symbol280313
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované nemovitosti, trvalý travní porost číslo parcelní 553/2 a ostatní plochy číslo parcelní 553/4 a 553/5, jsou situovány jihozápadně od intravilánu obce Horšice. Přístup na tyto pozemkové parcely je pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dané území není možno přímo napojit na žádné inženýrské sítě obce. Obě ostatní plochy jsou zarostlé křovinami a náletovými trvalými porosty. Ostatní plocha číslo parcelní 553/4 tudíž ve skutečnosti neslouží jako ostatní komunikace. Všechny výše uvedené pozemkové parcely slouží k zemědělským účelům. Orné půdy číslo parcelní 626, 627, trvalé travní porosty číslo parcelní 693/28, 753/28, 755/149, 755/175, vodní plocha číslo parcelní 755/130 a lesní pozemek číslo parcelní 920/3 s lesním porostem, jsou situovány jižně od intravilánu obce Horšice. Přístup na tyto pozemkové parcely je rovněž pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dané území není rovněž možné přímo napojit na inženýrské sítě obce. Výše uvedené pozemkové parcely slouží z naprosté většiny k zemědělským účelům. Orná půda číslo parcelní 769/94 je situována jihovýchodně od intravilánu obce. Přístup na tuto zemědělskou pozemkovou parcelu je možný ze severovýchodně přímo procházející nezpevněné polní cesty. Dané území není opět možné přímo napojit na inženýrské sítě obce. Výše uvedená pozemková parcela slouží opět k zemědělským účelům. Situování všech těchto výše uvedených nemovitostí je patrno z kopií katastrálních map v měř. 1:1000 a mapových leteckých snímků, které jsou přílohou znaleckého posudku. Obec Horšice čítá cca 410 obyvatel, nemá všechnu potřebnou základní občanskou vybavenost, má velmi omezenou možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití, v dané lokalitě jsou rovněž omezené lukrativní pracovní příležitosti. Obec má dále omezenou dostupnost autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádové obce Přeštice, vzdálené cca 7 km. Životní prostředí je v dané oblasti nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu nebo provozu. Předmětem ocenění jsou tedy zemědělské pozemkové parcely - trvalé travní porosty číslo parcelní 553/2, 693/28, 753/28, 755/149, 755/175, orné půdy číslo parcelní 626, 627, 769/94, ostatní plochy číslo parcelní 553/4, 553/5, vodní plocha číslo parcelní 755/130 a lesní pozemek číslo parcelní 920/3 s lesním porostem, zapsané na LV.č. 210 pro katastrální území obce Horšice, okres Plzeň-jih.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Horšice, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace