6/16 rodinného domu v obci Velatice, okres Brno-venkov

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 16307/13-137
Nejnižší podání 350.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 16307/13-137
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání350.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)525.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1316307137
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Rodinný dům č.p. 130 se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Velatice, cca 300 m od jejího centra, po levé straně silnice ve směru k dálnici D1, a to v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o koncový, řadový přízemní dům s průjezdem na dvůr, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v následující tabulce. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavu, zjevně není delší dobu obydlen a není udržován. Další využití pro bydlení bude vyžadovat kompletní rekonstrukci a modernizaci. Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. 149 a p.č. 150. Pozemek p.č. 149 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 130. Pozemek p.č. 150 je v KN veden jako zahrada. Pozemek p.č. 149 není v celém rozsahu zastavěn rodinným domem, na jeho části stojí ještě vedlejší stavba a zbývající část pak zaujímá menší dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek přibližně obdélníkového tvaru. Terén v místě je rovinatý. Zahrada na pozemku p.č. 150 je zjevně delší dobu neudržovaná, kromě jednoho vzrostlého smrku je porostlá náletovou vegetací a dle ortofotomapy se na ní nachází menší vedlejší stavba. Zadní strana zahrady sousedí s pozemkem p.č. 2019/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) ve vlastnictví obce Velatice, přičemž přes tento potok byla zřízena lávka od branky v oplocení zahrady jako přístup na nezpevněnou cestu na pozemku p.č. 163 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Velatice.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velatice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace