1/18 pozemků v obci Milotice nad Opavou, k.ú. Jelení u Bruntálu, okres Bruntál

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 53179/13-122
Nejnižší podání 60.467 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 53179/13-122
Začátek dražby01.02.2018 13:00
Konec dražby01.02.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1353179122
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemek p.č. 839/5 - Pozemek se nachází odděleně od ostatních v ploše tvořeném obloukem silnice č. 11. Jeho tvar je přibližně trojúhelníkový a konfigurace středně svažitá. Převážnou část plochy pozemku zaujímá trvalý travní porost, užíván je zřejmě pro pěstování píce. Pouze místy v malé míře se na pozemku nachází trvalé porosty (výběžky remízů). Pozemky p.č. 845/1, p.č. 845/2, p.č. 845/3, p.č. 845/4, p.č. 845/6, p.č. 845/10, p.č. 913/7, p.č. 2153/2, p.č. 2153/12, p.č. 2153/16 - Soubor pozemků, které spolu buď přímo sousedí, nebo je odděluje pouze úzký pozemek stejného charakteru ve vlastnictví obce (zřejmě pozůstatek historických polních cest). Západní okraj sousedí se silnicí č. 11, severozápadní okraj pak přiléhá k dále uvedenému pozemku p.č. 2242. Pozemky jsou součástí rozlehlého lánu, který je užíván jako pastvina pro skot vymezená ohradníkem. Celou jejich plchu tedy pokrývá trvalý travní porost. Konfigurace terénu v místě je mírně až středně svažitá. Pozemek p.č. 1485/7 - Jedná se o pozemek, který je rovněž součástí rozsáhlé pastviny uvedené výše. Situován je však odděleně od dalších oceňovaných pozemků (cca 120 m severovýchodně) mezi pozemky stejného charakteru ale jiných vlastníků. Tvar pozemku je přibližně lichoběžníkový. Pozemek p.č. 2242 - Pozemek přiléhá k silnici č. 11 a odbočce z této silnice směrem do obce Milotice, má přibližně lichoběžníkový tvar a rovinatý až mírně svažitý charakter. Na jeho části se nachází zpevněná plocha nepravidelného tvaru se dvěma nájezdy ze silnice, na další části se nachází hromada se stavební sutí, převážnou část ovšem zaujímá travnatá plocha a plocha s trvalým porostem vzrostlých listnatých stromů. Část pozemku byla v době místního šetření ohradníkem připojena k navazující pastvině. Podél jihovýchodní hranice pak nad pozemkem prochází elektrické vedení.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): Věcné břemeno (podle listiny) služebnost zřízení, provozování, údržby a oprav vedení komunikační sítě (vymezeno GP č. 391-44/2014), oprávnění pro České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 24738875, povinnost k parc. č. 2242, 845/1, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky zápisu ke dni 11.6.2014. Zápis proveden dne 18.8.2014.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Milotice nad Opavou, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace