Rodinný dům v obci Městec Králové, Na Houseníku 191

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 5865/15-54
Nejnižší podání 680.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

d4884cdc
910.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d4884cdc 910.000 Kč 14.3.2018 13:28:24.288129
bcfbe013 900.000 Kč 14.3.2018 13:28:11.224176
d4884cdc 890.000 Kč 14.3.2018 13:27:51.668471
bcfbe013 880.000 Kč 14.3.2018 13:27:34.922202
d4884cdc 870.000 Kč 14.3.2018 13:27:22.905049
bcfbe013 862.000 Kč 14.3.2018 13:27:09.007977
d4884cdc 860.000 Kč 14.3.2018 13:26:07.234680
bcfbe013 852.000 Kč 14.3.2018 13:23:51.956860
d4884cdc 850.000 Kč 14.3.2018 13:21:44.870146
bcfbe013 800.000 Kč 14.3.2018 13:21:21.815034
d4884cdc 790.000 Kč 14.3.2018 13:21:10.422568
bcfbe013 740.000 Kč 14.3.2018 13:20:52.131663
13f620ea 730.000 Kč 14.3.2018 13:20:12.070324
bcfbe013 720.000 Kč 14.3.2018 13:19:53.517671
13f620ea 710.000 Kč 14.3.2018 13:19:21.940026
d4884cdc 700.000 Kč 14.3.2018 13:19:13.251041
13f620ea 698.000 Kč 14.3.2018 13:18:59.734785
bcfbe013 696.000 Kč 14.3.2018 13:16:35.136743
13f620ea 694.000 Kč 14.3.2018 13:15:58.268124
bcfbe013 692.000 Kč 14.3.2018 13:10:56.005004
13f620ea 690.000 Kč 14.3.2018 13:09:10.213846
bcfbe013 688.000 Kč 14.3.2018 13:08:46.498953
7d8e3b95 686.000 Kč 14.3.2018 13:06:20.550070
13f620ea 684.000 Kč 14.3.2018 13:04:29.582546
7d8e3b95 682.000 Kč 14.3.2018 13:04:10.339849
d4884cdc 680.000 Kč 14.3.2018 13:01:47.165165

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 5865/15-54
Začátek dražby14.03.2018 13:00
Konec dražby14.03.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání680.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.020.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol586515
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Popis oceňované nemovité věci Přízemní nepodsklepený samostatně stojící rodinný dům č.p. 191 bez podkroví se sedlovou střechou, je situován jižně od centra intravilánu obce Městec Králové, na zastavěné ploše číslo parcelní 197. Situování oceňované nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000 pro katastrální území obce Městec Králové, jenž je přílohou znaleckého posudku. Povinná se na znalcem stanovený termín ohledání předmětné nemovitosti i přes zaslanou písemnou výzvu nedostavila, nebyl tudíž znalci umožněn přístup do oceňovaného objektu a nebyly mu sděleny případné důležité informace mající eventuelně vliv na jeho celkovou obvyklou cenu. Rodinný dům je orientován podélnou osou a hřebenem střechy ve směru sever - jih, vstupem obráceným na východ na dvorek. S ohledem nemožnosti vstupu do objektu, není známa vnitřní dispozice rodinného domu. Celková zastavěná plocha rodinného domu č.p. 191 činí 127 m2. Obvodové zdivo je dle zevrubného ohledání vyzděno jako smíšené převážně z kamene a cihel bez jakékoliv izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Stropy jsou zřejmě dřevěné trámové, střešní konstrukce domu je sedlová zakryta cementovou taškovou krytinou, s částečnými klempířskými prvky, bez bleskosvodu. Fasádní omítka je na východní a severní straně vápenná štuková, na západní straně se omítka nevyskytuje. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Ostatní stavební konstrukce, vybavenost, technický a morální stav a dispozici rodinného domu, není bez podrobného ohledání možné stanovit. Rodinný dům č.p. 191 je dle zevrubného ohledání pokročilého původního stáří s podstandardní nutnou průběžnou údržbou a vybavením, zřejmě delší dobu neužíván ke svému účelu. Do ocenění předmětné nemovitosti je tedy uvažováno s podstandardním rodinným domem. Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny je tedy pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 197, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 191 se všemi součástmi (neudržovanými trvalými porosty) a příslušenstvím (venkovními úpravami - oplocení, vrata, vrátka, zpevněná plocha ze zámkové dlažby, přípojka vody, přípojka zemního plynu v současné době správcem sítě odpojena, přípojka elektro), v katastrálním území obce Městec Králové, okres Nymburk.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Petr Pelikán, soudní exekutor, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem Sladkovského 592, 530 02 Pardubice, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. (sp. zn. 211 EX 1981/15). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 05.01.2018. Pohledávka (další oprávněný) na hotových výdajích ve výši 4.235,00 Kč vč. DPH patří do 3. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“). ve smyslu zák. č. 119/2001 Sb. a pohledávka na odměně ve výši 3.630,- Kč vč. DPH patří do 6. skupiny. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den zahájení exekučního řízení, tj. 07.07.2015. Není doloženo PÚNE. 2) Česká televize, IČ: 00027383 se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4, právně zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, přihlásil pohledávku ve výši 2.320,02 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne 31.01.2018. Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 25.06.2015, kdy byl exekuční návrh doručen pověřenému soudnímu exekutorovi. 3) Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ: 46357009, se sídlem Bobnická 712/2,288 02 Nymburk, právně zast. JUDr. Ladislavem Tichým, advokátem, se sídlem Studentská 331/II, 290 01 Poděbrady, přihlásil pohledávku ve výši 9.136,00 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne 16.02.2018. Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 23.12.2015, kdy byl exekuční návrh doručen pověřenému soudnímu exekutorovi (191 EX 5499/15). Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 17.01.2017, kdy byl exekuční návrh doručen pověřenému soudnímu exekutorovi (172 EX 11/17). 4) Mgr. Aleš Bursa, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, se sídlem Palackého 267, 293 01 Mladá Boleslav, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,0 Kč na základě PÚNE Č.j. 172 EX 11/17-18 ze dne 29.12.2017. (PM ke dni 10.02.2018). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 19.02.2018. Pohledávka soudního exekutora patří do 7. skupiny dle § 337c odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor Mgr. Aleš Bursa v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 19.02.2018, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška. 5) JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j. 124 EX 11956/16-43 ze dne 02.01.2018. (PM ke dni 14.02.2018). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 20.02.2018. Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 124 EX 11956/16, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 05.09.2016, kdy byl soudnímum exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 3.000,- Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudní exekutor ve výši 6.500,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání tj. 20.02.2018.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Houseníku 191, Městec Králové, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace