id. podíl o vel. 1/2 - parcely v obci Komárov u Hořovic

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 4251/07-39
Nejnižší podání 11.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

49f491df
11.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
49f491df 11.667 Kč 30.5.2018 13:10:13.758715

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 4251/07-39
Začátek dražby30.05.2018 13:00
Konec dražby30.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání11.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.500 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0741845369/0800
Variabilní symbol425107
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - trvalý travní porost číslo parcelní 1479/14, 1479/29 a vodní plochy číslo parcelní 1482/1 a 1482/17 se všemi součástmi, jsou situovány západně od intravilánu obce Komárov, ve dvou skupinách, přímo u Rohlovského potoka. Přístup na tyto pozemkové parcely je umožněn pouze přes pozemky jiných vlastníků z nedaleko procházející nezpevněné polní cesty. Dané území obce není možno přímo napojit na žádné inženýrské sítě. Všechny předmětné oceňované pozemkové parcely jsou dle zjištěných skutečností užívány ke dni ohledání ke svému účelu.

Situování výše uvedených nemovitostí je patrno z kopií katastrálních map a mapových leteckých snímků obce v měř. 1:1000, které jsou přílohou znaleckého posudku.

Obec Komárov čítá cca 2 400 obyvatel, má potřebnou základní občanskou vybavenost, má ovšem omezenou možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití, v dané lokalitě jsou rovněž poměrně omezené lukrativní pracovní příležitosti. Obec má dostupnost autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat do spádového města Hořovice, vzdáleného cca 5 km a zejména okresního města Beroun, vzdáleného cca 27 km do jeho centra.

Životní prostředí je v dané oblasti nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu nebo provozu.

Předmětem ocenění je tedy spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemkových parcelách - trvalém travním porostu číslo parcelní 1479/14, 1479/29 a vodní plochy číslo parcelní 1482/1 a 1482/17, se všemi součástmi (trvalým porostem okolo vodního toku), v katastrálním území obce Komárov, okres Beroun.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město

se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,00 Kč na základě PÚNE č.j. 134 EX 3805/15-302 ze dne 04.04.2018. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 04.04.2018.


2) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever

se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,00 Kč na základě PÚNE č.j. 121 EX 5588/11-43 ze dne 05.06.2014. (PM dne 02.07.2014). Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 04.04.2018.


3) Město Rakovník, IČ: 00244309

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, přihlásilo svoji pohledávku ve výši 28.000,00 Kč. Požádalo o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 17.04.2018. Pohledávka ve výši 27.000,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 134 EX 3805/2015-10 ze dne 10.03.2015.


4) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ 41197518,

se sídlem Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1, přihlásila pohledávku ve výši 67.734,00 Kč. Doloženo vykonatelnými platebními výměry. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 10.05.2018. Pohledávka ve výši 67.734,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem 121 EX 5588/2011-20 ze dne 24.02.2012. V PM ke dni 19.03.2012.


5) Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP v Berouně,

se sídlem Tyršova 1634, 266 45 Beroun, přihlásil svoji pohledávku ve výši 35.112,75na základě výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 18.05.2018. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 22.05.2018. Pohledávka ve výši 31.538,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 50999/12/027973202166 ze dne 11.05.2012.

Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Uplatněné spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Komárov, okres Beroun, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace