Pozemky určené k zastavění rodinnými domy v obci Milovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 6/2018
Nejnižší podání 3.700.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 0

Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 6/2018
Začátek dražby30.05.2018 11:30
Konec dražby30.05.2018 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání3.700.000 Kč
Cena předmětu dražby5.160.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol62018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 

Pozemky p.č. 745/18, 745/61, 745/62 se nachází na východním okraji obce při ulici Třešňová. Okolní zástavbu tvoří především novostavby rodinných domů, z východní strany na pozemky navazuje pole.

V katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány jako orná půda, dle platného územního plánu, který nabyl účinnosti 5. května 2016, jsou určeny k zastavění rodinnými domy (spadá do stabilizované plochy BI - bydlení v rodinných domech) a nachází se v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst II. stupně.

Na hranici pozemku je přivedena přípojka vodovodu, přípojka elektro a plynu ve zděném sloupku, kanalizace v komunikaci.

Město Milovice administrativně patří do okresu Nymburk a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Lysá nad Labem. Milovice leží cca 10 km severozápadně od Nymburku a 35 km severovýchodně od centra Prahy. Milovice leží v průměrné nadmořské výšce 191 m.n.m., katastrální plocha je 2 832 ha a žije zde více než 10 000 obyvatel. Z občanské vybavenosti je v obci k dispozici pošta, mateřské a základní školy, obchody a služby, detašované pracoviště nemocnice, několik samostatných ordinací praktických lékařů, lékárna, domov pro osoby se zdravotním postižením a další. Z kulturního vybavení obce je k dispozici veřejná knihovna, divadlo, přírodní amfiteátr, muzeum a další, ze sportovního zařízení hřiště, tělocvičny a stadiony. Z technické vybavenosti obce jsou k dispozici všechny inženýrské sítě. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou (obec spadá pod Pražskou integrovanou dopravu), z hlediska silničního napojení prochází městem silnice II/332 vedoucí z Lysé nad Labem do obce Krchleby, kde se napojuje na silnici I/38.


Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 03.5.2018 v 10:00 hodin
2. termín dne 15.5.2018 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před pozemkem parc. č. 745/18 (při ulici Třešňová), jak je tento pozemek zapsaný na listu vlastnictví č. 1864, v katastrálním území Milovice nad Labem, v obci Milovice, Okres Nymburk.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třešňová, Milovice, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.