1/2 pozemků v obci Rosice, k.ú. Synčany, okres Chrudim

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13595/15-121
Nejnižší podání 156.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13595/15-121
Začátek dražby31.05.2018 13:00
Konec dražby31.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání156.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)234.750 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1513595121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 518/10 - Pozemek vedený v KN jako zahrada má lichoběžníkový tvar a rovinatý charakter. Vpředu přiléhá k chodníku podél komunikace (na pozemku p.č. 528, ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Pardubického kraje), od nějž je oddělen oplocením z ocelových rámů s pletivem na ocelových sloupcích s betonovým prahem, které je částečně porušené. Z levé i pravé strany sousedí s pozemky zahrad jiných vlastníků. Na jeho zadní hranici pak navazuje dále uvedený pozemek p.č. 16/1. Pozemek je neudržovaný s porostem náletových dřevin. Další příslušenství tvoří pouze oplocení.

Pozemek p.č. 16/1 - Pozemek vedený v KN jako zahrada má nepravidelný členitý tvar a rovinatý charakter. Přístup z komunikace na tento pozemek je možný přes pozemek p.č. 518/10 uvedený výše, na který navazuje. Jinak je pozemek obklopen zahradami jiných vlastníků, od kterých je oddělen oplocením, případně přiléhá k hospodářským stavbám na těchto pozemcích. Přístupná je přední část pozemku od místní komunikace. Na zadní, rozšířenou část pozemku, která je obklopena nemovitostmi jiných vlastníků, přístupu od komunikace brání hustá náletová vegetace a oplocení, kterým je část pozemku p.č. 16/1 připlocena k pozemku p.č. 10 se stodolou. Dle dostupných podkladů se na pozemku nachází neudržované dřeviny včetně náletových. Další příslušenství tvoří pouze oplocení.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rosice, okres Chrudim, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace