OPAKOVANÁ DRAŽBA - Byt v Návojné, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12708/12/MB
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

56dcab6e
450.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
56dcab6e 450.000 Kč 18.9.2018 9:29:28.083797
4a0c8018 440.000 Kč 18.9.2018 9:29:21.036198
56dcab6e 430.000 Kč 18.9.2018 9:27:36.654856
4a0c8018 420.000 Kč 18.9.2018 9:27:26.198743
56dcab6e 410.000 Kč 18.9.2018 9:19:35.673867
4a0c8018 400.000 Kč 18.9.2018 9:19:23.834050

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12708/12/MB
Začátek dražby18.09.2018 09:00
Konec dražby18.09.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)800.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175722/6800
Variabilní symbol1270812
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 52/12 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 52 na pozemku parc.č.st. 1/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 713/8888 na společných částech budovy č.p. 52 a pozemku parc.č.st. 1/3 včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Návojná, obec Návojná, okres Zlín, zapsáno na LV č. 435, 395.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


.000,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (030EX 32070/16) – dne 08.12.2016, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 82 doručena dne 30.08.2017.


 


2/ CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: 140 78, práv. zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, ve výši 51.159,86 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (97EX 24/15) – dne 08.01.2015, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 89 doručena dne 05.09.2017.


 


3/ Soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, sp. zn. 97EX 24/15, ve prospěch oprávněné CP Inkaso s.r.o., ve výši 7.865,- Kč.


-       s ohledem na uvedená ustanovení přihlašuje soudní exekutor svoji pohledávku spočívající v náhradě hotových výdajů do 4. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. v pořadí za oprávněným, pro kterého je prováděna tato exekuce, exekuce byla zahájena na návrh oprávněného dne 08.01.2015 a pohledávku představující odměnu soudního exekutora, do 7. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky do dražebního jednání.


-       v případě, že oprávněný z přerušené exekuce nebude v rámci rozvrhového jednání uspokojen, přihlašuje exekutor svoji pohledávku do 7. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky pohledávky do dražebního jednání.


 


Přihláška č.l. 94 doručena dne 20.09.2017.


 


4/ Společenství vlastníků jednotek bytového domu 52, Návojná, IČ 292 87 588, se sídlem Návojná 52, PSČ 763 32, zast. Mgr. Miroslavem Remešem, advokátem, ve výši 70.284,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky – dne 21.09.2017, 2. skupina


 


Přihláška č.l. 99 doručena dne 21.09.2017, aktualizace č.l. 218 doručena dne 09.03.2018.


 


5/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, sídlo: Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, 196EX 933/16, oprávněný Pivovary Staropramen s.r.o., IČ 24240711, se sídlem Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, právně zast.: JUDr. Jan Mikš, advokát, ve výši 7.865,- Kč.


-       pohledávka ve výši 4.235,- Kč náleží v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb. a § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 4. skupiny. Pro pořadí je rozhodující den doručení exekučního návrhu, tj. 07.06.2016, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem


-       pohledávka ve výši 3.630,- Kč náleží v souladu s § 337c o.s.ř. při rozvrhu rozdělované podstaty do 7. skupiny. Pro pořadí pohledávky je rozhodující den doručení přihlášky pohledávky.


 


Přihláška č.l. 102 doručena dne 26.09.2017.


 


6/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem 130 00 Praha 3, Orlická 4/2020, IČ 41197518, adresa pro doručování Regionální pobočka Ostrava, pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, 760 01 Zlín, Zarámí 160,


 


- ve výši 123.081,- Kč, rozhodné datum zřízení EZP - dne 19.11.2013, 4. skupina


- ve výši 61.724,- Kč, rozhodné datum zřízení EZP - dne 03.03.2014, 4. skupina


- ve výšio 57.697,- Kč, rozhodné datum zřízení EZP - dne 30.09.2013, 4. skupina


- ve výšio 106.077,- Kč, rozhodné datum zřízení EZP - dne 04.03.2015, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 105 doručena dne 29.09.2017.


 


7/ Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Vsetíně, Smetanova 1110, 755 01 VSETÍN, ve výši 1.784.449,82 Kč


-       ve výši 1.627.018,82 Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne 25.05.2016, 4. skupina


-       ve výši 147.366,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 03.10.2017, 6. skupina


-       ve výši 10.065,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 27.08.2018, 6. skupina


 


Přihláška č.l. 133 doručena dne 03.10.2017, aktualizace č.l. 207 doručena dne 05.02.2018, č.l. 235 doručena dne 27.08.2018.


 


8/ Pivovary Staropramen s.r.o., IČ 24240711, se sídlem Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, právně zast.: JUDr. Jan Mikš, advokát, ve výši 1.581.760,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (196EX 933/16) – dne 06.06.2016, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 136 doručena dne 11.10.2017.


 


9/ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Pardubice - Zelené Předměstí, PSČ: 530 02, zastoupen: Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem, ve výši 2.012,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (182 EX 8078/14) – dne 29.04.2015, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 137 doručena dne 13.10.2017, aktualizace č.l. 211 doručena dne 02.03.2018, č.l. 238 doručena dne 07.09.2018.


 


10/ HP Invest a.s., IČ: 60732792, se sídlem Prštné – Kútiky 637, Zlín, ve výši 582.656,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení ZP – dne 06.03.2008, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 142 doručena dne 16.10.2017.


 


11/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 272 42 617, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 44.852,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (197 EX 89047/11) – dne 07.07.2011, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 149 doručena dne 19.10.2017.


 


12/ JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., IČ: 292 16 842, se sídlem U Vlečky 1749/4, Modřany, 143 00, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 6.573,98 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (139 EX 33260/14) – dne 30.09.2014, 4. skupina


 


Přihláška č.l. 165 doručena dne 20.10.2017.


 


13/ OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČO 638 39 997, se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, právně zastoupen: Mgr. Markem Lošanem, advokátem,


 


- ve výši 18.800,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (139 EX 18258/15) – dne 21.09.2015, 4. skupina


- ve výši 16.000,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (180 EX 1491/17) – dne 31.03.2017, 4. skupina


- ve výši 14.258,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (180 EX 577/17) – dne 01.03.2017, 4. skupina  - UHRAZENO


 

Přihláška č.l. 170 doručena dne 23.10.2017, aktualizace č.l. 210 doručena dne 12.02.2018, č.l. 244 doručena dne 13.09.2018.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Návojná, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace