Opakovaná dražba - Lesní pozemky v obci Halenkov, k.ú. Halenkov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 187EX588/16
Nejnižší podání 210.385 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby187EX588/16
Začátek dražby13.11.2018 13:00
Konec dražby13.11.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, Mgr. René Mohyla
Dr. Skaláka 1450/13, 75002 Přerov

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Pilmajerová
telefon: Mgr. Jana Pilmajerová, mobil: +420 730 897 919
drazby@eumohyla.cz


Nejnižší podání210.385 Kč
Výsledná cena (odhadní)420.770 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka263163557/0300
Variabilní symbol1100058816
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je 13 parcel zapsaných na LV 513, k.ú. a obec Halenkov, které jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 1,9126 ha s tím, že pozemky p.č. 4286/1 a p.č. 2503/23 jsou vedeny jako ostatní plocha a p.č. 3699 a p.č. 3734/1 jsou vedeny jako trvalý travní porost, avšak tyto pozemky s lesními porosty přímo souvisí, na lesní majetek téhož vlastníka přímo navazují a svým charakterem odpovídají pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.  Pozemky se nachází u lokalit U Hodulů, Kršely a U Svrčinů severně od Halenkova, jako součásti menšího komplexu lesa v jeho okrajových částech. Parcely jsou vylišitelné a částečně i stabilizované a dobře přístupné - udržovaná a využívaná odvozní cesta. Popis porostů uvedený v platné LHO převážně odpovídá skutečnostem zjištěným na místě samém. Podrobné informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku.

Parcela Výměra m2 Druh pozemku

3585/77 1140 lesní pozemek

3585/94 1061 lesní pozemek

3681 852 lesní pozemek

3682/2 4240 lesní pozemek

3682/3 1109 lesní pozemek

3700 271 lesní pozemek

4240 1338 lesní pozemek

4274/2 543 lesní pozemek

4286/1 2542 ostatní plocha

4286/7 1612 lesní pozemek

2503/23 2582 ostatní plocha

3699 259 trvalý travní porost

3734/1 1577 trvalý travní porost


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Halenkov, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace