id. podíl o vel. 1/2 pozemky (orná půda a ost. plocha, travní porost) v obci Bavorov - dobrovolná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 6/18-13
Nejnižší podání 143.640 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

54787433
145.640 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
54787433 145.640 Kč 15.1.2019 10:25:00.088663
2b187326 144.640 Kč 15.1.2019 10:01:24.376754
54787433 143.640 Kč 15.1.2019 10:00:16.696111

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 6/18-13
Začátek dražby15.01.2019 10:00
Konec dražby15.01.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání143.640 Kč
Výsledná cena (odhadní)143.640 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6752422/0800
Variabilní symbol77777618
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


ideální podíl o velikosti 1/2


- parcela č. 1115/1 o výměře 184 m2 - trvalý travní porost

- parcela č. 1201/28 o výměře 10167 m2 - orná půda

- parcela č. 1577 o výměře 1696 m2 - orná půda

- parcela č. 2117/10 o výměře 393 m2 - ostatní plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, pro obec 550809 Bavorov, katastrální území 601179 Bavorov, na listu vlastnictví č. 1655, se všemi součástmi.


Příslušenství nemovitých věcí: bez příslušenství.


Termín prohlídky není organizován, ani stanoven. Zájemci si mohou parcely prohlédnout individuálně.


Bližší informace lze získat na tel. 731 508 538 Mgr. Ornst, nebo e-mail: ornst@exekutori.com.Druhá polovina parcel ve vlastnictví Věry Kaboňové se draží dne 15.01.2019 od 12:30 h. do 13:00 h. na stránkách na stránkách www.okdrazby.cz u JUDr. Flajšhansové pod č.j. 121 EX 5031/15-116.
Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - trvalý travní porost číslo parcelní 1115/1, orná půda číslo parcelní 1201/28 a ostatní plocha číslo parcelní 2117/10 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsou situovány severně od intravilánu obce Bavorov, západně od poblíž přilehlé silnice ve směru Bavorov - Budyně. Přístup na výše vedené oceňované pozemkové parcely je umožněn výhradně přes pozemky jiného vlastníka, po nezpevněné polní cestě ústící na výše uvedenou silnici. Ostatní plocha číslo parcelní 2117/10, vedená ve způsobu využití jako ostatní komunikace, tvoří ve skutečnosti nezpevněnou polní cestu, přilehlou severně k orné půdě číslo parcelní 1201/28. V dané části obce není, dle zjištěných skutečností, přímá možnost napojení na inženýrské sítě obce. Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 1577 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována jihozápadně od intravilánu obce, západně od nedaleko přilehlého areálu místního zemědělského družstva. Situování všech výše uvedených nemovitosti je patrno z kopie katastrálních map v měř. 1:1000, které jsou přílohou znaleckého posudku. Přístup na ornou půdu číslo parcelní 1577 je možný z jihu, přímo z přilehlé místní nezpevněné polní cesty. Danou pozemkovou parcelu není rovněž možné přímo napojit na inženýrské sítě obce. Všechny výše uvedené oceňované pozemkové parcely, jsou dle zjištěných skutečností, užívány ke svému účelu.

Obec Bavorov, čítající celkem cca 1 605 obyvatel, má základní občanskou vybavenost, omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, celkem dobrou dostupnost autobusovou i vlakovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového města Vodňany, vzdáleného cca 9 km a zejména okresního města Strakonice, vzdáleného cca 25 km.

Životní prostředí je v daných oblastech obce nenarušené jakýmkoliv škodlivým průmyslovým provozem. Okolní pozemkové parcely jsou výhradně zemědělské pozemky, užívané ke svému účelu.

Předmětem ocenění je tedy spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemkových parcelách - trvalém travním porostu číslo parcelní 1115/1, orné půdy číslo parcelní 1201/28, 1577 a ostatní plochy číslo parcelní 2117/10, v katastrálním území obce Bavorov, okres Strakonice.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Termín prohlídky není organizován, ani stanoven. Zájemci si mohou parcely prohlédnout individuálně.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bavorov, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace