OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/8 pozemků ve Zlíně

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 376/09/MB-
Nejnižší podání 617.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 376/09/MB-
Začátek dražby15.01.2019 09:30
Konec dražby15.01.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání617.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.234.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200705/6800
Variabilní symbol37609
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovitosti - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/8 pozemků parc. č. 541/2, 550/11, 550/32, 872/33, 1027/17 v k.ú. Prštné, obec Zlín, okres Zlín,včetně všech součástí a příslušenství, zapsané na LV č. 786 pro k.ú. Prštné, obec Zlín, okres Zlín.

Pozemek parc. č. 541/2 se nachází na východ od městské části Prštné. Parcela se nachází v mírně svažitém terénu, v okolí se nacházejí zemědělské plochy, zástavba rodinných domů. Přímo s pozemkem sousedí místní zpevněná komunikace. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar o délce cca 59 m a šířce cca 5 m. V současnosti je pozemek o celkové ploše 285 m2 zatravněn. V evidenci katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha smíšeného nezastavěného území.


Pozemek parc. č. 550/11 se nachází na východ od městské části Prštné a přímo navazuje kratší stranou na pozemek parc. č 541/2. Tento obdélníkový pozemek o délce cca 370 m šířce cca 4 m se nachází v mírně svažitém terénu. Parcela je stejně jako okolní pozemky využívána pro zemědělské účely. Celková plocha pozemku je 1856 m2. Dle platného územního plánu je pozemek určen jak plocha pro bydlení.


Pozemek parc. č. 550/32 se nachází na východ od městské části Prštné. V okolí parcely se nachází zemědělská půda, zástavba i místní komunikace. Tento přibližně obdélníkový pozemek o celkové ploše 2708 m2. Je v evidenci katastru nemovitostí veden jako orná půda. V současné době je parcel spolu s okolními pozemky využívána pro zemědělství, jihozápadní okraj pozemku tvoří zatravněný přechod mezi zemědělsky využívanou částí a místní zpevněnou komunikací. Pozemek má délku cca 370 m a šířku cca 9 m. Dle platného územního plánu je tato parcela určena jako plocha určení pro bydlení částečně jako plocha pro zemědělství a částečné jako plocha zeleně.

Pozemek parc. č. 872/33 se nachází severozápadně od zástavby městské části Prštné a přímo navazuje na pozemka parc. č. 1027/20, doplňuje jej do tvaru přibližného obdélníka. Tento pozemek o výměře 14 m2 má tvar trojúhelníka. Spolu s okolními pozemky je parcela využívána pro zemědělské účely. Dle platného územního plánu je pozemek určen jako zemědělsky využívaná plocha.


Pozemek parc. č. 1027/17 se nachází severozápadně od zástavby městské části Prštné. Jedná se o dlouhý úzký pás zemědělsky využívané půdy na okraji velké obdělávané plochy , celková výměra pozemku je 8305 m2. Délka pozemku je cca 580 m a šířka je cca 12 m. v evidenci katastrálního úřadu je pozemek veden jako orná půda. Pozemek se nachází ve svažitém terénu. Dle platného územního plánu je pozemek určen jako rozvojová plocha pro bydlení, zemědělská půda a částečně i jako plocha pro technickou infrastrukturu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, Jankovcova 13, Praha 7 ve výši 8.168,- Kč, rozhodné datum dne 10.08.2010

Statutární město Brno, Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1 ve výši 16.336,- Kč s přísl., rozhodné datum 03.03.2012

Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Radyňská 9, Plzeň ve výši 7.865,- Kč

Dopravní podnik města Brna,a.s., Brno, Hlinky 151, zast. Mgr. Ondřejem Adamtzem, advokátem ve výši 5.525,- Kč, rozhodné datum 22.08.2012

VZP ČR, Benešova 10, Brno ve výši 242.591,- Kč

Finanční úřad pro Zlínský kraj, ÚP ve Zlíně ve výši 3.324,- Kč, rozhodné datum 25.5.2010

REALBOHEMIA a.s., Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, zast. JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou ve výši 633,- Kč s přísl., rozhodné datum 10.08.2010


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Prštné, Zlín, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace