Podíl 4/27 rodinný dům vč. pozemku

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 21649/10/IZ
Nejnižší podání 122.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 21649/10/IZ
Začátek dražby26.02.2019 13:00
Konec dražby26.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání122.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)183.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175431/6800
Variabilní symbol2164910
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je  spoluvlastnický podíl 4/27 k nemovité věci zapsané na LV č. 13 k. ú. Libečov (objekt k bydlení Libečov, č. p. 33 umístěný na pozemku parc. č. St. 128 včetně tohoto pozemku a pozemků zahrady parc. č. 855/2 a 855

Nemovitá věc je představena objekt k bydlení včetně zastavěného pozemku a pozemků zahrady, se kterými tvoří jednotný funkční celek. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 13 k. ú. Libečov se nachází v obci Chyňava, Středočeský kraj.

Předmětná nemovitá věc se nachází v okrajové části obce Chyňava zvané Libečov. Jedná se o lokalitu se zástavbou rodinných domů. Nemovitost je velmi dobře dostupná z místní komunikace. Nejbližší autobusová zastávka je vzdálena přibližně 150 m a další základní občanská vybavenost jako např. obecní úřad, škola, lékař,

restaurace atd., se nachází v centrální části obce Chyňava, která je vzdálena asi 2,2 km od předmětné nemovitosti.

Oceňovaná nemovitá věc představuje objekt k bydlení Libečov, č. p. 33 umístěný na pozemku parc. č. St. 128 včetně tohoto pozemku a pozemků zahrady parc. č. 855/2 a 855/8, se kterými tvoří jednotný funkční celek.

Oceňovaným objektem je samostatný zděný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obývaným podkrovím. Půdorys je pravidelný, přibližně obdélníkového tvaru. Fasáda domu je původní, nezateplená s omítkou světlé barvy. Soklová část je obložena tmavě hnědými obkladačkami. Celkově je objekt v původním zhoršeném technickém stavu, což je patrné i na opotřebované fasádě, která je v některých částech vlhká, což je patrně následek staré střešní krytiny. Střecha objektu má sedlový tvar, střešní krytina je původní z cihelných střešních tašek. Střešní konstrukce je místy prohnutá směrem do objektu, což může být následek přílišného zatížení krovu. Okna jsou původní, dřevěná, barva na rámech byla původně bílá, nyní už je z velké části odloupaná. K rodinnému domu náleží také dřevěná kolna. Dle místního šetření je rodinný dům napojen na přípojku elektřiny, vody a kanalizace.

Z důvodu nesoučinnosti povinného nebyl umožněn přístup do vnitřních prostorů nemovité věci. Stav interiéru je považován za standardní.

Pozemky zahrady parc. č. 855/2 a 855/8 tvoří spolu s pozemkem parc. č. St. 128 jednotný funkční celek pětiúhelníkového tvaru. Rodinný dům je postaven v jeho východní části těsně u pozemní komunikace. Pozemek je rovinatý s možností parkování před domem. Parcela je oplocena letitým plotem z dřevěných planěk. Zahrada není příliš udržovaná, nachází se na ní několik stromů a travní porost.

Pozemek parc. č. St. 128 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 526 m2, pozemek parc. č. 855/2 je zde veden jako zahrada o výměře 342 m2 a pozemek parc. č. 855/8 je zde také veden jako zahrada s výměrou 61 m2.

Zastavěná plocha činí odhadem 148 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu, odhad užitné plochy domu činí 177 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1/  Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, se sídlem Za Beránkem 836,Klatovy,339 01,Klatovy,Česká republika ( 120 EX 6327/18)  přihlásila dne 07.01.2019 pohledávku čl.  116 ve výši 6.655,-Kč a žádá její zaplacení

 

2/  Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, se sídlem Za Beránkem 836,Klatovy,339 01,Klatovy,Česká republika ( 120 EX 30130/12)  přihlásila dne 07.01.2019 pohledávku čl.  111 ve výši 7.744,34Kč a žádá její zaplacení

 

3/ Exekutorský úřad Praha 9, JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, se sídlem Bryksova 763/46,Praha,198 00,Praha 9,Česká republika, přihlásila dne 07.01.2019 pohledávku čl. 109 ve výši 6.655,- Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení

 

4/ Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-jih, se sídlem Lobezská 2477/12,Plzeň,305 75přihlásila dne 09.01.2019 pohledávku čl. 122 ve výši 365 366,90,-Kč a žádá její zaplacení

 

5/ Územní pracoviště Plzeň - jih (Finanční úřad pro Plzeňský kraj),Františkánská 122/18,Plzeň,301 00,Plzeň-Město,Česká republika přihlásil dne 09.01.2019 pohledávku čl. 118 ve výši 1308.87Kč a žádá její zaplacení

 

6/ Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,Praha 4,140 00,Hlavní město Praha, Česká republika přihlásila dne 17.01.2019 pohledávku čl. 144 ve výši 1.013.475,07 Kč a žádá její zaplacení

 

7/ Exekutorský úřad Plzeň-sever, JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Divadelní 2728/3a,Plzeň,301 00,Plzeň-Město,Česká republika ( 121 EX 6802/08) přihlásil dne 30.01.2019 pohledávku čl. 150 ve výši 7 800,-Kč a žádá její zaplacení

 

8/ Exekutorský úřad Plzeň-sever, JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Divadelní 2728/3a,Plzeň,301 00,Plzeň-Město,Česká republika ( 121 EX 14557/09) přihlásil dne 31.01.2019 pohledávku čl. 153 ve výši 7 800,-Kč a žádá její zaplacení

 

9/ Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, Jankovcova 13,Praha,170 00,Praha 7,Česká republika přihlásil dne 08.02.2019 pohledávku čl. 157 ve výši 9.110,15,-Kč a žádá její zaplacení

 

10/  REALBOHEMIA a.s. , IČ: 45242968 , se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,  právně zastoupená JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou se sídlem pobočky Praha 5, Ostrovského 253/3  přihlásila dne 11.02.2019 pohledávku čl. 168 ve výši 21.959,44 Kč a žádá její zaplacení

 

11/ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 4,Praha 3,130 00,Hlavní město Praha přihlásila dne 13.02.2019 pohledávku čl. 169 ve výši  127 411,26 Kč a žádá její zaplacení

 

12/ČEZ Prodej, a.s., IČ: 272 32 433, se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581Právně zastoupen: JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČ: 024 76 649, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29293 dne 13.2.2019 přihlásila pohledávku ve výši 20.879,- Kč s příslušenstvím s příslušenstvím a žádá její zaplacení

 

13/  IFIS investiční fond, a.s., IČ 24316717 se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, práv. zast. Mgr. Markem Indrou, advokátem, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, dne 22.2.2019 přihlásila pohledávku ve výši 84.418,- Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení.

 

14/ O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, IČ 60193336,  právně zastoupena: Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem Brno, Vinohrady 45, PSČ 639 00 adresa pro doručování: Táboritská 1000/23, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, PŘIHLÁSILA DNE 25.2.2019 na č.l.192 pohledávku ve výši  4.039,50 Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Libečov 33, Chyňava, okres Beroun, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace