1/3 pozemku v obci Modřice, okr. Brno-venkov

Do začátku dražby zbývá: 2 hodiny 4 minuty 32 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6867/09-456
Nejnižší podání 33.983 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6867/09-456
Začátek dražby25.04.2019 13:00
Konec dražby25.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání33.983 Kč
Výsledná cena (odhadní)67.966 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0906867456
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek p.č. 1605/25 je vedený jako orná půda, ve skutečnosti je v převážné části využívaný jako komunikace.
Pozemek umožňuje přístup k rodinnému domu č. popisné 691, na pozemku p.č. 1605/30 a k pozemku zahrady (dle KN orná půda) p.č. 1605/28 (který je ve funkčním celku se stavbou RD a zastavěnou plochou), zde p.č. 1605/25 zasahuje částí do vjezdu k předmětné nemovitosti LV č. 1509 k.ú. Modřice (viz ortofoto mapy KN v příloze posudku).
Dále umožňuje přístup k rodinnému domu č. popisné 880, na pozemku p.č. 1605/87 a k pozemku zahrady (dle KN orná půda) p.č. 1605/24, (který je ve funkčním celku se stavbou RD a zastavěnou plochou). U této nemovitosti LV č. 1347 k.ú. Modřice je p.č. 1605/25 částečně oplocena a v části přesahuje na pozemek stavba, která není vyznačena v katastrální mapě, dle technického provedení je pravděpodobně užívána jako garáž (viz ortofoto mapy KN v příloze posudku).
Pozemek je mírně svažitý a má podlouhlý tvar, lemující veřejnou komunikaci na pozemku p.č. 2315. Celková výměra pozemku činí 571 m2, přibližná délka je 160 m. Na pozemku se z větší části nachází zpevněná, pro pěší veřejně přístupná komunikace (se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhy a vlastníky pozemku). Z menší části je pozemek pokryt travnatou plochou a zelení (na hranici s pozemky, které jsou ve funkčním celku s rodinnými domy). Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Přístup k pozemku je zajištěn z veřejné komunikace (ulice Brněnská).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Miroslav Srba, nar. 23.12.1959, bytem Dlouhá 611, Šitbořice, a Dagmar Srbová, nar. 21.2.1962, bytem Dlouhá 611, Šitbořice, zastoupení advokátem Mgr. Romanem Stýblem, Křížová 102/10, Brno, přihlásili dne 17.5.2011 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.100.000,- Kč s příslušenstvím, a nežádají dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Brněnská, Modřice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace