Dražba RD v obci Pavlovice u Přerova okres Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 1652/16-114
Nejnižší podání 420.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

33f75fb4
420.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
33f75fb4 420.000 Kč 24.7.2019 8:58:49.255477

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 1652/16-114
Začátek dražby24.07.2019 08:30
Konec dražby24.07.2019 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání420.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)630.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol1652165555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o zděný, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Pavlovice u Přerova, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Pavlovice u Přerova č.p. 78, 751 11 Pavlovice u Přerova. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1698/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc, a přes pozemky p.č. 1698/7 - ostatní plocha a p.č. 253/15 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Obec Pavlovice u Přerova, č. p. 102, 75111 Pavlovice u Přerova. Dle informací ČSÚ v obci Pavlovice u Přerova je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření z roku 1904. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. ZNALECKÝ POSUDEK č. 19367-402/2019 stránka č. 5 Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní levou část rodinného domu (pohled z příjezdové ulice) navazuje zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Nalevo od rodinného domu se nachází zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - ocelová vrata - dřevěná vrata - dřevěná vrátka - přístupový chodník betonový - zděná zídka - přípojky IS Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedených věcných břemen. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: a) sloužící ve prospěch nemovité věci: • Věcné břemeno služebnost spoluužívání zdi 60 cm silné pro vlastníka st. p. c. 162 dle přídělové listiny ze dne 01.04.1953 – pk vloz. 117, oprávnění pro: parcela St. 160/2, povinnost k: parcela St. 161 b) zatěžující nemovitou věc: • Věcné břemeno služebnost společné zdi 60cm pro vlastníka st. p. 161, oprávnění pro: parcela St. 161, povinnost k: parcela St. 160/2 • Věcné břemeno služebnost trpění okapu 50cm pro vlastníka st. p. 161, oprávnění pro: parcela St. 161, povinnost k: parcela St. 160/2


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°28'15"N 17°33'11.96"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace