1/4 rodinného domu s pozemky v obci Lechovice, okres Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6570/16-97
Nejnižší podání 366.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

e69aedb2
558.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e69aedb2 558.000 Kč 31.10.2019 13:58:10.605482
a9962f74 557.000 Kč 31.10.2019 13:54:12.870577
e69aedb2 556.000 Kč 31.10.2019 13:49:36.980154
a9962f74 555.000 Kč 31.10.2019 13:45:58.086946
e69aedb2 554.000 Kč 31.10.2019 13:45:10.140549
a9962f74 553.000 Kč 31.10.2019 13:41:52.874333
e69aedb2 552.000 Kč 31.10.2019 13:41:33.355756
a9962f74 551.000 Kč 31.10.2019 13:38:04.316263
e69aedb2 550.000 Kč 31.10.2019 13:36:45.713848
a9962f74 534.000 Kč 31.10.2019 13:36:04.442175
e69aedb2 533.000 Kč 31.10.2019 13:35:39.630481
a9962f74 531.000 Kč 31.10.2019 13:34:24.926638
e69aedb2 530.000 Kč 31.10.2019 13:31:30.882723
a9962f74 529.000 Kč 31.10.2019 13:29:48.468958
e69aedb2 528.000 Kč 31.10.2019 13:28:38.871922
a9962f74 527.000 Kč 31.10.2019 13:28:09.829070
e69aedb2 526.000 Kč 31.10.2019 13:24:03.393918
a9962f74 524.000 Kč 31.10.2019 13:23:36.259862
e69aedb2 523.000 Kč 31.10.2019 13:22:48.633052
6ffb7714 520.000 Kč 31.10.2019 13:21:55.039723
e69aedb2 507.000 Kč 31.10.2019 13:21:26.126846
6ffb7714 500.000 Kč 31.10.2019 13:20:29.727838
d629b8e9 491.000 Kč 31.10.2019 13:19:59.348947
6ffb7714 490.000 Kč 31.10.2019 13:16:17.950144
e69aedb2 481.000 Kč 31.10.2019 13:15:42.371686
6ffb7714 480.000 Kč 31.10.2019 13:13:13.813864
a9962f74 470.000 Kč 31.10.2019 13:12:33.397820
d84ad4e5 451.000 Kč 31.10.2019 13:12:12.934533
6ffb7714 450.000 Kč 31.10.2019 13:10:55.233153
d84ad4e5 441.000 Kč 31.10.2019 13:10:29.086313
6ffb7714 440.000 Kč 31.10.2019 13:08:21.447716
a9962f74 430.000 Kč 31.10.2019 13:07:38.313757
6ffb7714 420.000 Kč 31.10.2019 13:06:00.208615
a9962f74 410.000 Kč 31.10.2019 13:05:41.752316
d84ad4e5 400.000 Kč 31.10.2019 13:03:59.418092
e69aedb2 392.000 Kč 31.10.2019 13:03:37.732442
6ffb7714 391.000 Kč 31.10.2019 13:03:21.849852
a9962f74 381.000 Kč 31.10.2019 13:03:02.632746
e69aedb2 377.667 Kč 31.10.2019 13:02:47.029090
a9962f74 376.667 Kč 31.10.2019 13:02:20.088362
e69aedb2 366.667 Kč 31.10.2019 13:00:15.054696

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6570/16-97
Začátek dražby31.10.2019 13:00
Konec dražby31.10.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání366.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)550.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606570097
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 23, jako součást p.č. 217/4
Jedná se o samostatně stojící, celopodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, který je zastřešen plochou střechou. Zboku domu pak těsně přiléhá jednopodlažní garáž (založena na betonových pasech s izolací, svislé konstrukce zděné, zastřešení plochou střechou, strop s rovným podhledem, VPC fasáda, vnitřní omítky vápenné hladké, vrata dřevěná dvoukřídlá, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, krytina plechová, bleskosvod není, okno zdvojené, el. instalace), která není v KN samostatně evidována, je však vymezena v rámci zákresu v katastrální mapě.
Inženýrské sítě – vodovod obecní (vodoměr v šachtě před domem), odkanalizování do veřejného řadu, plynovod také proveden, el. – plastový elektro sloupek se nachází v předzahrádce před domem, třífázový elektroměr (z r. 2017) pak v nice u terasy.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Stáří, technický stav:
Jak vyplývá z údaje uvedeného na příslušném listu vlastnictví a informací paní Marie Buchtové, tak dům byl kolaudován jako novostavba v roce 1985, stáří domu tedy uvažováno 34 let. Od této doby dle sdělení neproběhly žádné významné rekonstrukce či stavební úpravy, pouze před přibližně 10 lety byl vyměněn plynový kotel (rozvody topení a radiátory původní) a osazen bojler.
Jak bylo zjištěno, tak dům je trvale obydlen, s předpokladem běžné údržby. Stavebně-technický stav domu tak, jak jej lze hodnotit ze stručného sdělení jedné ze spoluvlastníků a z vnější prohlídky je průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, než jak je uvedeno výše.

Zemědělská stavba bez čp/če, jako součást p.č. 217/5
Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící objekt, který je přízemní a je zastřešen sedlovou střechou – dřevěným krovem s pálenou krytinou. Založení se předpokládá na základových pasech, svislé konstrukce jsou zděné cihelné, stropy nezjištěny, pravděpodobně však dřevěné trámové, omítky vnitřní i vnější vápenné. Informace o dalších konstrukcích či vybavení se nebylo možno zjistit a nebyly tyto ani sděleny paní Buchtovou při místním šetření.

Stáří, technický stav :
Původní stáří objektu nebylo přesně zjištěno, nicméně jedná se o starší objekt, než rodinný dům. Jak bylo také sděleno, tak se jedná o původní hospodářskou budovu, kde se nacházely chlévy, nyní již neslouží pro dobytek, ale pro skladování a také se dle sdělení při místním šetření zde nachází příprava letní kuchyně (ve fázi „hrubé stavby“). Stavebně-technický stav objektu tak, jak jej lze hodnotit z vnější velmi omezené prohlídky, se jeví jako průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace.
Zastavěná plocha stavby činí dle výměry pozemku 45 m2.
Výškové parametry stavby nebylo možno vzhledem k nezpřístupnění dvorní/zahradní části změřit.

Pozemky:
Předmětem ocenění je soubor tří na sebe navazujících pozemků, které tak tvoří jeden funkční celek. Pozemek p.č. 217/4 je rovinatého charakteru, nepravidelného půdorysného tvaru a je zcela zastavěn rodinným domem č.p. 23 s přidruženou přízemní garáží. Pozemek p.č. 217/5 je rovinatého charakteru, obdélníkového půdorysného tvaru a je zcela zastavěn zemědělským objektem bez čp/če. Pozemek p.č. 217/2 je také rovinatého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru, přičemž tento tvoří zahradu k rodinnému domu a nachází se na něm venkovní úpravy a velmi pravděpodobně (alespoň pokud bylo možno zjistit s využitím mapového podkladu) také trvalé porosty (okrasné i ovocné).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): - věcné břemeno zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně dle ZPMZ č. 499 pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330026516/008 ze dne 1.2.2016


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lechovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace