OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/4 zahrady ve Štepánovicích, okr. České Budějovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1398/06/MB--
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1398/06/MB--
Začátek dražby23.01.2020 09:00
Konec dražby23.01.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183626/6800
Variabilní symbol139806
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 147/5 - zahrada, v k.ú. Štěpánovice u Českých Budějovic, obec Štěpánovice, okres České Budějovice, který je situován v okrajové zastavěné části obce Štěpánovice.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, sp. zn. 197 EX 88476/13, oprávněný Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

-          v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,- Kč + DPH = 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 16. 9. 2013 a pohledávka ve výši 3.000,- Kč + DPH = 3.630,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce.

-          v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.500,- Kč + DPH = 7.865,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 51 doručena dne 10.05.2017.

 

2/ Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 000 06 963, Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, ve výši 13.552,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 10.01.2019, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 109 doručena dne 10.01.2019.

 

3/ Karel Prokop, nar. dne. 9. 1. 1948, bytem Kukelská 922/8, 190 00 Praha 9, právně zastoupen: Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem, ve výši 26.457,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 30. 10. 2012, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 114 doručena dne 21.01.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štěpánovice, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace