Podíl 2/12 ostatní plocha, trvalý travní porost

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8829/09/IZ
Nejnižší podání 5.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8829/09/IZ
Začátek dražby28.01.2020 13:00
Konec dražby28.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání5.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200377/6800
Variabilní symbol882909
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

viz dražební vyhláška


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/  Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava, Brtnická 25, přihlásila zástavním právem zajištěnou pohledávku ve výši 103 608,00 Kč a žádá její zaplacení. Na platební výměr č. 843/2009 ze dne 24.9.2012 bylo zřízeno zástavní právo Okresní správou sociálního zabezpečení Jihlava Rozhodnutím o zřízení zástavního práva č.j. 47007/220-9017-10.1.13/VR18-6HP ze dne 22.4.2013.

 

Přihláška č.l. 111 doručena dne 2.12.2019

 

2/ DEMA DEKOR CZ s.r.o., IČ: 25531166, se sídlem č.p. 211, 671 61 Práče, zast. JUDr. Miloš Císař, advokát, se sídlem Tovární 886/14, 669 02 Znojmo, přihlásila pohledávku ve výši 63 293 Kč, na smluvní pokutě 0,2% denně z částky 63 293 Kč ode dne 13.6.2010 do dne 19.8.2010, tedy částku 4 557 Kč, náklady rozhodčího řízení ve výši 11 928 Kč, a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 113 doručena dne 04.12.2019, doplnění na č.l. 114, 117

 

3/ BRALEP s. r. o., se sídlem Třeboradická 1075/47, 182 00 Praha - Kobylisy, IČ: 48026913, právně zastoupena JUDr. Ivanou Šlehoferovou, advokátkou advokátní kanceláře se sídlem Kralupy nad Vltavou, nám. J. Seiferta 238, PSČ  278 01, přihlásila pohledávku ve výši 62.622,00 Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 118 doručena dne 10.01.2020

 

4/ Pojišťovna Patricie a.s. (dříve Generali Pojišťovna a. s.), sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 618 59 869, pr. zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem a společníkem advokátní kanceláře JGK advokáti v. o. s., se sídlem 28. října 438/219, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory, přihlásila pohledávku ve výši 1.467,- Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 126 doručena dne 13.01.2020

 

5/ Gerflor CZ s.r.o., IČ: 48399311, se sídlem Na Statkách 585/6, Slavonín, 783 01 Olomouc, právně zast. advokátem Mgr. Jiřím Zbořilem, Horní náměstí 7, Olomouc, přihlásila pohledávku ve výši ke dni konání dražby, tj. k 28. 1. 2020 1.400.936, Kč a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 127 doručena dne 22.01.2020

 

6/  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (dále jen VZP ČR), přihlásila pohledávky v celkové výši 372.928,- Kč

Z toho činí:

1) Pokuta v částce 6.000,- Kč, a náklady řízení v částce 1.000,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 1340801983, který nabyl právní moci dne 23.12.2008,

 

2) Dlužné pojistné v částce 35.425,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4240902452, který nabyl právní moci dne 09.02.2010,

 

3) Penále z prodlení v částce 24.127,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2140902451, který nabyl právní moci dne 09.02.2010,

 

4) Dlužné pojistné v částce 35.937,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641900505, kte-rý se stal vykonatelný dnem 27.03.2019,

 

5) Penále z prodlení v částce 60.467,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641900505, který se stal vykonatelný dnem 27.03.2019,

 

6) Dlužné pojistné v částce 19.075,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4241200498, který nabyl právní moci dne 26.07.2012,

 

7) Penále z prodlení v částce 3.469,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141200602, kte-rý nabyl právní moci dne 26.07.2012,

 

8) Dlužné pojistné v částce 31.351,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4441400021, který nabyl právní moci dne 25.03.2014,

 

9) Penále z prodlení v částce 42.968,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141400029, který nabyl právní moci dne 25.03.2014,

 

10) Dlužné pojistné v částce 48.168,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641700148, kte-rý se stal vykonatelný dnem 16.03.2017,

 

11) Penále z prodlení v částce 64.941,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641700148, který se stal vykonatelný dnem 16.03.2017.

 

Přihláška č.l. 134 doručena dne 23.01.2020

 

7/  H & M spol. s r.o. se sídlem 8.května 122, 669 02 Kuchařovice, IČ:  005 68 911, právně zast.: JUDr. Jiřím Feichtingerem, Ph.D., advokátem a společníkem  Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o., ev. č. ČAK 12823  Doručovací adresa: Mariánské náměstí 6, 669 02 Znojmo

ID datové schránky: 4sht42s, přihlásila pohledávku ve výši částky ve výši 184.529,- Kč, smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky 184.529,- Kč od 11. 9. 2009 do 28. 1. 2020 ve výši 699.734,- Kč, nákladů rozhodčího řízení ve výši 12.331,- Kč (zahrnuje 7.000,- Kč poplatek za rozhodčí řízení a 5.331,- Kč poplatek za zastoupení obecným zmocněncem), d) náhrady nákladů oprávněné v exekučním řízení ve výši 7.800,- Kč, a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 154 doručena dne 25.01.2020

 

1/  Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava, Brtnická 25, přihlásila zástavním právem zajištěnou pohledávku ve výši 103 608,00 Kč a žádá její zaplacení. Na platební výměr č. 843/2009 ze dne 24.9.2012 bylo zřízeno zástavní právo Okresní správou sociálního zabezpečení Jihlava Rozhodnutím o zřízení zástavního práva č.j. 47007/220-9017-10.1.13/VR18-6HP ze dne 22.4.2013.

 

Přihláška č.l. 111 doručena dne 2.12.2019

 

2/ DEMA DEKOR CZ s.r.o., IČ: 25531166, se sídlem č.p. 211, 671 61 Práče, zast. JUDr. Miloš Císař, advokát, se sídlem Tovární 886/14, 669 02 Znojmo, přihlásila pohledávku ve výši 63 293 Kč, na smluvní pokutě 0,2% denně z částky 63 293 Kč ode dne 13.6.2010 do dne 19.8.2010, tedy částku 4 557 Kč, náklady rozhodčího řízení ve výši 11 928 Kč, a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 113 doručena dne 04.12.2019, doplnění na č.l. 114, 117

 

3/ BRALEP s. r. o., se sídlem Třeboradická 1075/47, 182 00 Praha - Kobylisy, IČ: 48026913, právně zastoupena JUDr. Ivanou Šlehoferovou, advokátkou advokátní kanceláře se sídlem Kralupy nad Vltavou, nám. J. Seiferta 238, PSČ  278 01, přihlásila pohledávku ve výši 62.622,00 Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 118 doručena dne 10.01.2020

 

4/ Pojišťovna Patricie a.s. (dříve Generali Pojišťovna a. s.), sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 618 59 869, pr. zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem a společníkem advokátní kanceláře JGK advokáti v. o. s., se sídlem 28. října 438/219, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory, přihlásila pohledávku ve výši 1.467,- Kč s příslušenstvím a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 126 doručena dne 13.01.2020

 

5/ Gerflor CZ s.r.o., IČ: 48399311, se sídlem Na Statkách 585/6, Slavonín, 783 01 Olomouc, právně zast. advokátem Mgr. Jiřím Zbořilem, Horní náměstí 7, Olomouc, přihlásila pohledávku ve výši ke dni konání dražby, tj. k 28. 1. 2020 1.400.936, Kč a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 127 doručena dne 22.01.2020

 

6/  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (dále jen VZP ČR), přihlásila pohledávky v celkové výši 372.928,- Kč

Z toho činí:

1) Pokuta v částce 6.000,- Kč, a náklady řízení v částce 1.000,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 1340801983, který nabyl právní moci dne 23.12.2008,

 

2) Dlužné pojistné v částce 35.425,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4240902452, který nabyl právní moci dne 09.02.2010,

 

3) Penále z prodlení v částce 24.127,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2140902451, který nabyl právní moci dne 09.02.2010,

 

4) Dlužné pojistné v částce 35.937,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641900505, kte-rý se stal vykonatelný dnem 27.03.2019,

 

5) Penále z prodlení v částce 60.467,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641900505, který se stal vykonatelný dnem 27.03.2019,

 

6) Dlužné pojistné v částce 19.075,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4241200498, který nabyl právní moci dne 26.07.2012,

 

7) Penále z prodlení v částce 3.469,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141200602, kte-rý nabyl právní moci dne 26.07.2012,

 

8) Dlužné pojistné v částce 31.351,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4441400021, který nabyl právní moci dne 25.03.2014,

 

9) Penále z prodlení v částce 42.968,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141400029, který nabyl právní moci dne 25.03.2014,

 

10) Dlužné pojistné v částce 48.168,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641700148, kte-rý se stal vykonatelný dnem 16.03.2017,

 

11) Penále z prodlení v částce 64.941,- Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 7641700148, který se stal vykonatelný dnem 16.03.2017.

 

Přihláška č.l. 134 doručena dne 23.01.2020

 

7/  H & M spol. s r.o. se sídlem 8.května 122, 669 02 Kuchařovice, IČ:  005 68 911, právně zast.: JUDr. Jiřím Feichtingerem, Ph.D., advokátem a společníkem  Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o., ev. č. ČAK 12823  Doručovací adresa: Mariánské náměstí 6, 669 02 Znojmo

ID datové schránky: 4sht42s, přihlásila pohledávku ve výši částky ve výši 184.529,- Kč, smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky 184.529,- Kč od 11. 9. 2009 do 28. 1. 2020 ve výši 699.734,- Kč, nákladů rozhodčího řízení ve výši 12.331,- Kč (zahrnuje 7.000,- Kč poplatek za rozhodčí řízení a 5.331,- Kč poplatek za zastoupení obecným zmocněncem), d) náhrady nákladů oprávněné v exekučním řízení ve výši 7.800,- Kč, a žádá její zaplacení.

 

Přihláška č.l. 154 doručena dne 25.01.2020

 Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Rounek, Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace