1/2 pozemků v obci Prusinovice, okres Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6990/15-157
Nejnižší podání 164.867 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

e0bec322
210.867 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e0bec322 210.867 Kč 23.1.2020 13:38:46.226540
a33e10b3 209.867 Kč 23.1.2020 13:34:21.391554
e0bec322 208.867 Kč 23.1.2020 13:32:40.085193
a33e10b3 198.867 Kč 23.1.2020 13:30:47.573695
0abbd0eb 197.867 Kč 23.1.2020 13:28:08.217808
a33e10b3 196.867 Kč 23.1.2020 13:27:45.453888
0abbd0eb 195.867 Kč 23.1.2020 13:27:03.296811
a33e10b3 194.867 Kč 23.1.2020 13:25:32.084262
0abbd0eb 193.867 Kč 23.1.2020 13:25:20.758718
e0bec322 192.867 Kč 23.1.2020 13:24:44.916418
a33e10b3 191.867 Kč 23.1.2020 13:24:18.241770
e0bec322 190.867 Kč 23.1.2020 13:23:41.663397
0abbd0eb 189.867 Kč 23.1.2020 13:22:58.906907
a33e10b3 188.867 Kč 23.1.2020 13:18:39.637587
e0bec322 187.867 Kč 23.1.2020 13:17:57.482172
a33e10b3 167.867 Kč 23.1.2020 13:16:37.700789
0abbd0eb 166.867 Kč 23.1.2020 13:16:18.392340
a33e10b3 165.867 Kč 23.1.2020 13:14:38.125191
e0bec322 164.867 Kč 23.1.2020 13:06:55.478932

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6990/15-157
Začátek dražby23.01.2020 13:00
Konec dražby23.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání164.867 Kč
Výsledná cena (odhadní)247.300 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1506990157
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 10119, 10305, 10558, 10662, 11726, 12397, 12446 a 12455 jsou užívané k zemědělské výrobě na základě smlouvy o pronájmu pozemku společností AGROVA a.s. uzavřené ještě s původními vlastníky pozemků manžely Miloslavem a Ludmilou Sklenářovými. Nájemní smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let za roční nájemné v aktuální výši 5.917,- Kč (to je 2.915,- Kč/ha). Dle spoluvlastnického podílu id. 1/2 povinného činí výše ročního nájemného 2.958,50 Kč. Tuto částku lze považovat za nájemné v místě a čase obvyklé a existence nájemní smlouvy nemá dle znalce vliv na tržní hodnotu předmětných pozemků, respektive nesnižuje cenu v případě realizace prodeje.
Výše nájemného k aktuálnímu datu a stav užívaných zemědělských pozemků, byl znalcem ověřen dne 10.10.2019 na ekonomickém oddělení AGROVA a.s., Prusinovice 85.
Stav lesních pozemků parc.č. 11643, 12062, 12115, 12158, 12268, 12273, byl dle možností ověřen rovněž dne 10.10.2019, pozemky nejsou v terénu vyznačeny, jsou součástí větších celků. Na uvedených lesních pozemcích jsou smíšené lesní porosty. Pozemky jsou situovány severovýchodně od obce Prusinovice, v oblasti zvané „Ochozy“.
Pozemek parc.č. 10661 ostatní plocha, jiná plocha, který nemá v KN vyznačen způsob ochrany, je v oblasti zvané „Hrádek“ a v části má smíšené a náletové porosty, navazuje na proluku mezi p.č. 10662 (trvalý travní porost), na kterém jsou v části rovněž náletové porosty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: Pachtovní právo na základě smlouvy o nájmu pozemků č. 343/2003 ze dne 25.8.2003, která byla uzavřena mezi AGROVA a.s., Osvobození 85/, 768 42 Prusinovice, IČ: 25303589, jako nájemcem a Ludmilou Sklenářovou, nar. 5.9.1951 a Miloslavem Sklenářem, nar. 10.6.1942, oba bytem Osvobození 305, Prusinovice, jako tehdejším pronajímatelem, a to k pozemkům parc. č. 10119, 10305, 10558, 10662, 11726, 12397, 12446 a 12455, vše v k.ú. Prusinovice.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prusinovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace