RD se zahradou v obci Přetín, č.p. 20

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 9548/13-75
Nejnižší podání 630.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 9548/13-75
Začátek dražby07.04.2020 13:00
Konec dražby07.04.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání630.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)945.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6108602/0800
Variabilní symbol954813
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Přízemní nepodsklepený rodinný dům č.p. 20, bez využitého podkroví a sedlovou střechou, je situován ve východní okrajové části intravilánu části obce Přetín, na zastavěné ploše číslo parcelní 28. Situování oceňované nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000 pro katastrální území Přetín, obec Křenice, jenž je přílohou znaleckého posudku.

Rodinný dům je orientován podélnou osou a hřebenem střechy ve směru západ - východ, vstupem na jižní straně na dvorek. Rodinný dům je dle informací přítomné výlučné vlastnice nemovitosti a jejího manžela, stáří z roku 1924, tj. 95 let. Rodinný dům obsahuje v přízemí vstupní předsíň, kuchyni a tři pokoje bez jakéhokoliv příslušenství. Půdní prostory nejsou využívány. Zastavěná plocha obytné části rodinného domu č.p. 20 činí 109 m2. Na obytnou část rodinného domu přímo navazuje hospodářská část - bývalé chlévy.

Obvodové zdivo přízemí je vyzděno jako smíšené převážně na tl. 45 cm bez jakékoliv izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Stropy jsou dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, střešní konstrukce domu je sedlová, zakryta odžitou taškovou krytinou s klempířskými prvky, bez bleskosvodu. Fasádní i vnitřní omítky jsou vápenné odžité narušené pronikající zemní vlhkostí a lokálně opadávající. Okna domu jsou dřevěná dvojitá ven a dovnitř otevíravá, dveře dřevěné. Podlahy obytných místností jsou prkenné zcela narušené a lokálně poškozené hnilobou, bez podlahových krytin. Vytápění domu není osazeno, elektroinstalace zavedena třífázová, dům nemá žádné příslušenství - venkovní dřevěný záchod je postaven u kolny, rovněž nemá rozvod vody ani kanalizace.

Rodinný dům č.p. 20 je dle ohledání znalcem značně pokročilého původního stáří, dle prohlášení výlučné vlastnice cca 40 let neužíván ke svému účelu, zcela nevybaven, se zanedbanou průběžnou údržbou, s nutností celkové rekonstrukce, která si ovšem vyžádá značné finanční náklady.

Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny jsou tedy pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 28, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, včetně zahrady číslo parcelní 58/1, se všemi součástmi a příslušenstvím (vedlejší stavby - chlévy navazující východně na obytnou část rodinného domu, kolna, vrtaná studna, venkovní úpravy - přípojka elektro, odžité oplocení, vrata, vrátka a neudržované smíšené ovocné a okrasné trvalé porosty) v katastrálním území Přetín, obec Křenice, okres Klatovy.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Přešticích,
se sídlem Husova 465, 334 01 Přeštice, přihlásil pohledávku ve výši 73.964,- Kč. Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 17.2.2020. Pro pohledávku ve výši
71.298,- Kč je zřízeno zástavní právo č.j. 1238853/19/2303-00540-403228, den vzniku
zástavního práva 28.5.2019. U pohledávky 71.298,- Kč se jedná o pohledávky 4. skupiny, podle §
337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). U
pohledávky ve výši 2.666,- Kč se jedná o pohledávky 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.
s rozhodným datem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi dne 17.2.2020.


2) OSSZ Příbram,
se sídlem Hailova 133, Příbram, přihlásila pohledávku ve výši 635.474,- Kč na základě
vykonatelných a pravomocných platebních výměrů. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 14.2.2020, .
Pohledávka ve výši 2.541,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-9010-
07.11.2012/253/2012/ČM s rozhodným datem vzniku zástavního práva 8.11.2012. Jedná se
o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 12.792,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-9010-
19.11.2013/281/2013/Lep s rozhodným datem vzniku zástavního práva 20.11.2013. Jedná se
o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 112.870,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-8010-
23.10.2014-00294/Lep s rozhodným datem vzniku zástavního práva 27.10.2014. Jedná se
o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 92.695,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-8030-16.2.2016-
00060/Lep-1 s rozhodným datem vzniku zástavního práva 18.2.2016. Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 106.675,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-8030-16.3.2017-
00180/Tan-1 s rozhodným datem vzniku zástavního práva 17.3.2017. Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 128.209,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-8030-
30.10.2017-00913/Tan-1 s rozhodným datem vzniku zástavního práva 31.10.2017. Jedná se
o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 93.478,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-8030-7.3.2019-
00162/Lep-1 s rozhodným datem vzniku zástavního práva 7.3.2019. Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..
Pohledávka ve výši 86.214,- Kč je zajištěna zástavním právem č. j. 44005/220-8030-14.8.2019-
00504/Lep-1 s rozhodným datem vzniku zástavního práva 15.8.2019. Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..Věcná břemena

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy (energetické zařízení) v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 87-230/2010, zřízené pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502, Děčín,IČO: 24729035, na základě listiny Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. IE-12-0002014/VB010 ze dne 06.05.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.05.2011, zatěžující parcelu St. 28, zapsáno v části C listu vlastnictví č. 336 pro obec Křenice a katastrální území Přetín, pod zn. V-1381/2011-404.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přetín 20, Křenice, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace