Zahrada/stavební pozemek a 1/14 pozemku (ostatní komunikace) v obci Zdiby, k.ú. Brnky, okres Praha-východ

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1545/17-191
Nejnižší podání 4.836.667 Kč
Minimální příhoz 40.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1545/17-191
Začátek dražby14.07.2020 13:00
Konec dražby14.07.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání4.836.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.255.000 Kč
Minimální výše příhozu40.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1701545191
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.


Pozemek parc.č. 106/93

Oceňovaný pozemek je stavební, s plochou 1.014 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - bydlení - v rodinných domech městské a příměstské. 

Na pozemku se nachází náletové rostliny a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné cestě.

V bezprostřední blízkosti pozemku se nacházejí veškeré inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina, kanalizace.

Přístup je zajištěn po pozemku parc.č. 106/78 ostatní komunikace.


Pozemek parc.č. 106/78

Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - ostatní místní obslužné komunikace. Jedná se o přístupovou komunikaci k oceňovanému pozemku parc.č. 106/93. Povrch pozemku je z převážné části zpevněný asfaltem a umožňuje bezproblémový příjezd motorovým vozidlem.

Oceňované pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů. Pozemky se nacházejí v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů, v okolí pozemků není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: - Věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou a rekonstrukcí vodovodních řádů "B" DN 200mm, "J" Dn 100mm a "J.1" Dn 150mm a umístění těchto řadů - dle geom. pl.630-19/2004 a geom. pl. 598-3/2004 , a to k parc. 106/78 zapsané na LV č. 2599, v katastrálním území Brnky, obec Zdiby, okres Praha-východ, přičemž oprávněnou osobou jsou Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 27201 Kladno, IČO: 46356991


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ranní, Zdiby, okres Praha-východ

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace