Dražba pozemků k bydlení v Brně (k.ú. Soběšovice)

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00188/20-033
Nejnižší podání 5.431.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00188/20-033
Začátek dražby04.08.2020 09:30
Konec dražby04.08.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání5.431.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.147.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0018820
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:


- pozemek parcela č. 1098/3, orná půda, o výměře 494 m²,

- pozemek parcela č. 1098/21, orná půda, o výměře 601 m²,


zapsané na listu vlastnictví č. 1703 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Soběšice.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Brno-město, ve statutárním městě Brno, části Soběšice, při ul. Zeiberlichova, poblíž stavby rodinného domu č.p. 131. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Inženýrské sítě se nachází při hranicí pozemků – vodovod, kanalizace a elektřina.


Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách BC – plochy čistého bydlení (s podílem hrubé podlažní plochy bydlení větším než 80 %).

Jedná se o atraktivní, vyhledávanou lokalitu pro bydlení na okraji města Brna, v dosahu přírody. Lokalita disponuje dobrou občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností do centra Brna. Centrum je dostupné autobusem do cca 30 minut, zastávka MHD je ve vzdálenosti cca 150 m.


Celková výměra pozemků činí 1 095 m².


Zařazení dle Územního plánu:

BC PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ

- slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %).

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.


Přípustné jsou:

- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 80 % hrubé podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také

- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám obyvatel předmětného území

- jednotlivá zařízení administrativy.


Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):

- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku

- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání území)

- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě. 


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°15'0.05"N 16°37'24.98"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace