Dražba pozemků k bydlení v Jesenici (k.ú. Osnice, k.ú. Jesenice u Prahy)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00107/20-199
Nejnižší podání 4.761.467 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

de866315
4.761.467 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
de866315 4.761.467 Kč 10.8.2020 10:00:09.146883

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00107/20-199
Začátek dražby10.08.2020 10:00
Konec dražby10.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání4.761.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.142.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.380.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 182/57, orná půda, o výměře 674 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1537 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Jesenice, katastrální území Osnice,

- pozemek parcela č. 156/116, orná půda, o výměře 392 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Jesenice, katastrální území Jesenice u Prahy,


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Praha-západ, ve městě Jesenice, při ul. Kafková, poblíž stavby rodinného domu č.p. 1240. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Jesenice, Zdiměřice, Canadian School“ je cca 450 m. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny z větší části v plochách BC (čisté obytné území).

Celková výměra pozemků činí 1066 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°58'22.14"N 14°31'57.05"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace