OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 RD v Čeperce, okr. Pardubice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 01851/09-MB4
Nejnižší podání 215.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 01851/09-MB4
Začátek dražby24.11.2020 09:30
Konec dražby24.11.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání215.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)430.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185349/6800
Variabilní symbol185109
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části obce Čeperka, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Čeperka č.p. 47, 533 45 Čeperka. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné
nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 318/3 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 649 - zahrada, který je ve vlastnicí obce Čeperka. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Čeperka je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové, Slezská 839, 502 00 Hradec Králové,

 

-           ve výši 1.340.731,- Kč. Pohledávka do výše 184.737,- Kč patří do skupiny dle § 337c odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 15.08.2019. Pohledávka do výše 1.155.994,- Kč je zajištěna zástavním právem a patří do skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů.

  • Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 13E 1132/99-11 ze dne 8.11.1999 na částku 585.892- Kč.
  • Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 13E 756/2000-9 ze dne 27.7.2000 na částku 148.179,- Kč.
  • Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 13E 1031/2000-11 ze dne 20.10.200 na částku 93.949,- Kč.
  • Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 19E 373/2001-11 ze dne 19.10.2001 na částku 73.566,- Kč.
  • Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 12E 681/2002-9 ze dne 8.8.2002 na částku 231.240,- Kč.
  • Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 12E 952/2002-11 ze dne 14.1.2003 na částku 176.984,- Kč.

 

-          ve výši 443.712,- Kč. Pohledávka do výše 443.711,50 Kč je zajištěna zástavním právem a patří do skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů

·         Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 13E 1132/99-11 ze dne 8.11.1999 na částku 108.580,50 Kč.

·         Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 19E 177/2002-17 ze dne 13.6.2002 na částku 268.092,- Kč.

·         Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 12E 937/2003-12 ze dne 28.8.2003 na částku 67.039,- Kč.

 

Přihláška č.l. 132 doručena dne 15.08.2019.

 

2/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518 (dále jen VZP ČR), zastoupená Ing. Janou Horynovou, vedoucí referátu vymáhání, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové,

 

-          výši 416.565,56 Kč patří do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. jako pohledávka zajištěná soudcovským zástavním právem č.j. 12 E 150/2011-15 ze dne 09.06.2011,

-          ve výši 231.391,- Kč, pro pořadí této pohledávky je rozhodným datem doručení exekučního návrhu okresnímu soudu, a to dne 10.10.2006 (usnesení č.j. 21E 520/2006, dle novely občanského soudního řádu, zák. č. 396/2012 Sb., byl soudní spis č.j. 21E 520/2006 předán soudnímu exekutorovi),

-          ve výši 125.148,- Kč, pro pořadí této pohledávky je rozhodným datem doručení exekučního návrhu okresnímu soudu, a to dne 19.11.2010 (usnesení č.j. 21E 358/2010, dle novely občanského soudního řádu, zák. č. 396/2012 Sb., byl soudní spis č.j. 21E 358/2010 předán soudnímu exekutorovi),

-          ve výši 136.772,- Kč, pro pořadí této pohledávky je rozhodným datem doručení exekučního návrhu č.j. VZP-15-02791160-H83A exekutorskému úřadu dne 13.10.2015, evidované pod č.j. 203 Ex 46321/15.

 

Přihláška č.l. 154 doručena dne 20.08.2019.

 

3/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD HRADEC KRÁLOVÉ, JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 04906241, ve výši 7.865,- Kč, oprávněný Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, sp. zn. 202 EX 173/03

 

-          v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka  ve výši 3.500,00 Kč + DPH = 4.235,00 Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 25.06.2003, a pohledávka ve výši 3.000,00 Kč + DPH = 3.630,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

-          v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.500,00 Kč + DPH = 7.865,00 Kč byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 163 doručena dne 27.08.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čeperka, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace