id. 1/6 pozemku Žalhostice, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 18051/09-EKIZ
Nejnižší podání 22.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

8b982920
22.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8b982920 [priorita 1] 22.000 Kč 3.11.2020 9:33:21.202337

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 18051/09-EKIZ
Začátek dražby03.11.2020 09:30
Konec dražby03.11.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání22.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175159/6800
Variabilní symbol1805109
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/6 pozemku Žalhostice, okr. Litoměřice


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/Soudní exekutor JUDr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihlásil pohledávku ve výši 6655 a žádá její zaplacení. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví

pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,- Kč + DPH ve výši 735,-Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 23.11.2011 a pohledávka ve výši 2.000,- Kč + DPH = 2.420,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce.

V případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 5.500,- Kč + DPH = 6.655,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 57 doručena dne 10.12.2019

 

2/ Soudní exekutor JUDr. Jiří Janečka, Ph.D. Exekutorský úřad Plzeň-jih, adresa: V Bezovce 1896/6, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 4.501,20 Kč a žádá její zaplacení. Žádá, aby pohledávka představující odměnu soudního exekutora, tj. částku 4.501,20 Kč (vč. DPH) – jako náklady exekuce 178 EX 4321/10, byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

 

Přihláška č.l. 80 doručena dne 30.09.2020

 

3/ Soudní exekutor JUDr. Jiří Janečka, Ph.D. Exekutorský úřad Plzeň-jih, adresa: V Bezovce 1896/6, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 16.468,10 Kč náklady exekuce 178 EX 6010/09 a žádá její zaplacení. Žádá, aby pohledávka představující odměnu soudního exekutora, tj. částku 4.501,20 Kč (vč. DPH) – jako náklady exekuce 178 EX 6010/09, byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

Dle § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb., se „[h]otové výdaje podle věty první (…) uspokojují ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, a lze je uspokojit pouze tehdy, dojde-li k uspokojení pohledávky tohoto oprávněného.

Věřitel žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů, tj. částku 4.235,00 Kč (vč. DPH), byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. do třetí skupiny.

Skutečností významnou pro pořadí pohledávky je ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3755/2011 dle § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb., ve spojení s § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. den, kdy soudnímu exekutorovi došel návrh na nařízení exekuce/exekuční návrh.

Návrh na nařízení exekuce byl soudnímu exekutorovi (soudu) doručen 03.07.2009. Dále žádá, aby pohledávka představující odměnu soudního exekutora, tj. částku 12.233,10 Kč (vč. DPH), byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

V případě, že z rozdělované podstaty nebude plně uspokojena pohledávka  oprávněného z přerušené exekuce, žádáme, aby celá přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

 

Přihláška č.l. 83 doručena dne 30.09.2020

 

4/ Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ 00263958, přihlásil pohledávku ve výši 2 700,00 Kč a žádá její zaplacení. Výše uvedené pohledávky patří do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písmeno h) OSŘ. Jedná se o ostatní pohledávky. Pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi, dle § 337c odst. 5 písmeno b) OSŘ.

 

Přihláška č.l. 88 doručena dne 20.10.2020

 

 

 

 Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žalhostice, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace