1/6 hospodářské budovy s pozemkem v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny (více o dražbě dalšího podílu v popisu)

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 271/09-281
Nejnižší podání 140.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 271/09-281
Začátek dražby26.11.2020 13:00
Konec dražby26.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání140.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)210.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0900271281
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/12 nemovitých věcí proběhne dne 26.11.2020 ve 13:00 na dražebním portálu www.okdrazby.cz pod sp.zn. 030 EX 21400/15.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní hospodářskou budovu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Vrata budovy jsou plechová. K budově patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 18/1 stojí stavba hospodářské budovy bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek parc. č. 1130/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 18/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 542 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, se sídlem Dominikánská 13/6, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 19.10.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, se sídlem Dominikánská 13/6, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 19.10.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika – Okresní soud Karlovy Vary, IČ: 00024732, Moskevská 1163/17, 360 33 Karlovy Vary, přihlásil dne 20.10.2020 pohledávky v celkové výši 7.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Městská část Praha 6, IČ: 00063703, se sídlem Čs. Armády 23, 160 00 Praha 6, zast. Mgr. Miroslavem Rašínem, nar. 5.6.1982, Bezdíčkova 1378, Pardubice, korespondenční adresa: Miroslav Rašín, SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, přihlásil dne 22.10.2020 pohledávky v celkové výši 22.480,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 22.10.2020 pohledávky v celkové výši 8.107,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem 190 03 Praha 9, Drahobejlova 1404/4, IČ: 47114975, pobočka Praha, se sídlem 120 00 Praha 2, Bělehradská 130, přihlásil dne 23.10.2020 pohledávky v celkové výši 176.880,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny, přihlásil dne 26.10.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.889,00a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 100,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Třeboň, Městský úřad Třeboň, IČ: 00247618, sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, přihlásil dne 10.11.2020 pohledávky v celkové výši 1.500,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.


Pohledávka oprávněného činí 312.333,63 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přibenice, část obce, Lubenec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace