Rodinný dům v obci Benátky nad Jizerou - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 1/2021
Nejnižší podání 2.700.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

0ffc4698
2.700.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0ffc4698 2.700.000 Kč 24.11.2021 11:16:44.762119

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 1/2021
Začátek dražby24.11.2021 11:00
Konec dražby24.11.2021 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.700.000 Kč
Cena předmětu dražby3.000.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol12021
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 • Pozemek parc. č. St. 412/1  o výměře 201 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: Benátky nad Jizerou II, č.p. 313, bydlení

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 412/1,

 • Pozemek parc. č. 601/2  o výměře 505 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

   

  vše zapsané na listu vlastnictví č. 3037, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav, v katastrálním území Staré Benátky, v obci Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav.

 

Rodinný dům č.p. 313:

Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z betonové tašky, bleskosvod je instalován. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je novodobá točená. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Celkový stav je průměrný. Napojení na IS nezjištěno, předpokládám NN, veřejný vodovod, kanalizaci.

 

Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace. Přístup k nemovité věci je přes pozemek jiného vlastníka (p.č. 601/117), nezajištěn služebností.


Byla zahájena a stále probíhá exekuce na vyklizení nemovitosti bývalou nájemkyní, která i po výpovědi nájmu pronajímatelem (současným vlastníkem) odmítá fakticky opustit rodinný dům.

Nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou za tržních podmínek. Měsíční nájemné činí 19.000,- Kč.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 11.11.2021 v 16:00 hodin
2. termín dne 16.11.2021 v 11:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 313 (Bratří Bendů 313/1, 294 71 Benátky nad Jizerou II), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 412/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 3037, v katastrálním území Staré Benátky, v obci Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Dražební věřitel: SLAVIA INVEST a.s., IČ: 25874501, se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, 16200 Praha 6. Výše pohledávky: 2.400.000,-. Právní důvod přihl. pohledávky : Smlouva o podnikatelského úvěru ze dne 18.1.2018.
Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bratří Bendů 313/1, Adresa, Benátky nad Jizerou II, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.