OPAKOVANÁ DRAŽBA - Zem. stavba ve Valašském Meziříčí, okr. Vsetín

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 20456/10-MB4
Nejnižší podání 600.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 20456/10-MB4
Začátek dražby18.01.2022 09:30
Konec dražby18.01.2022 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání600.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175650/6800
Variabilní symbol2045610
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou věci nemovité a to zemědělské stavby bez čp/če nacházející se na pozemcích parc.č. 99/1, 99/2, 99/3 (pozemky jiných vlastníků nejsou předmětem ocenění, zapsáno na LV č. 21, 23, 299) včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Juřinka, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, vše zapsáno na LV č. 330. Jedná se o zemědělský objekt členitého půdorysného tvaru, s jedním nadzemním podlažím se sedlovým a pultovým zastřešením.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – venkov, Veveří 125, 616 45 Brno, sp. zn. 137 Ex 7551/14, oprávněný Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, ve výši 7.865,- Kč

 

-       soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., do osmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337 c písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., do čtvrté skupiny.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v osmé skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení přihlášky.

-       pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve čtvrté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 07.04.2014, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem.

 

Přihláška č.l. 110 doručena dne 21.01.2020.

 

2/ Pitambera s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 055 69 419, zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266033, zastoupená Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, ve výši 47.330,73 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (180 EX 11216/10) – dne 09.07.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 120 doručena dne 22.01.2020.

 

3/ Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

 

-       v celkové výši (Kč) 26026.22, zajištěné zástavním právem č.j.16866/12/405923800296, den vzniku zástavního práva 24.02.2012, 4. skupina

-       v celkové výši (Kč) 180479.01, zajištěné zástavním právem č.j.1453004/19/3310-00540-712660, den vzniku zástavního práva 12.06.2019, 4. skupina

-       v celkové výši (Kč) 6783.00, zajištěné zástavním právem č.j.1931934/19/3310-00540-712660, den vzniku zástavního práva 18.10.2019 č.j. 80509/20/3310-00540-712604, 4. skupina

-       v celkové výši (Kč) 6284.00, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 22.01.2020, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 121 doručena dne 22.01.2020.

 

4/ Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, sp. zn. 180 EX 11216/10, oprávněný Pitambera s.r.o.

 

-       v souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 8.046,50 Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 20456/10 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového řízení ve 3. skupině dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., v rámci 4. skupiny se pořadí řídí vznikem zástavního práva, tj. dnem 26.5.2011.

-       přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.416,50 Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 3.630,- Kč včetně DPH ve 3. skupině dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., přičemž v rámci 4. skupiny se pořadí řídí vznikem zástavního práva, tj. dnem 26.5.2011.

 

Přihláška č.l. 124 doručena dne 22.01.2020.

 

5/ BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, ve výši 11.396,35 Kč s přísl., pohledávka patří dle § 337c odst. 1, písm c) o.s.ř. do 4. skupiny pohledávek jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, a to k datu 18.3.2016, kdy byl exekuční návrh doručen soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 132 doručena dne 28.01.2020.

 

6/ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha, IČ: 47114321,

-       ve výši 139.023,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 31.01.2020, 6. skupina

-       ve výši 98.860,- Kč, rozhodné datum zahájení exekuce (137 Ex 7551/14) – dne 07.04.2014, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 134 doručena dne 31.01.2020.

 

7/ Generali Česká pojišťovna a.s., dříve Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, Praha 1, Spálená 75/16, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. Hanou Štefanovou, advokátem, ve výši 3.483,- Kč  s přísl., rozhodné datum 24.04.2014, tj. den, kdy došel soudnímu exekutorovi exekuční návrh, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 147 doručena dne 25.02.2020, aktualizace č.l. 163 doručena dne 29.07.2020.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace