Podíl 94/1000 zahrada Kateřinky okr. Opava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 7284/14-1
Nejnižší podání 9.600 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

fa0ebef9
9.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fa0ebef9 9.600 Kč 19.5.2022 10:45:53.191454

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 7284/14-1
Začátek dražby19.05.2022 10:00
Konec dražby19.05.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání9.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0728414
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA


spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 94/1000 na nemovitých věcí


- Pozemek, parcela 2098/27 o výměře 331m², zahrada


zapsaných na listu vlastnictví č. 3287 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, pro obec Opava, kat. území Kateřinky u Opavy.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kateřinky, Část obce, Opava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.