Automobil Mercedes CLK 200 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1160/21-44
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 13
Počet podání 14

Nejvyšší podání

5040daf5
21.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5040daf5 21.500 Kč 18.8.2022 13:44:51.208559
08bd28c1 21.000 Kč 18.8.2022 13:44:00.988200
5040daf5 20.500 Kč 18.8.2022 13:41:25.720779
08bd28c1 20.000 Kč 18.8.2022 13:40:32.973985
5040daf5 19.500 Kč 18.8.2022 13:38:41.968741
08bd28c1 19.000 Kč 18.8.2022 13:38:30.448615
5040daf5 18.500 Kč 18.8.2022 13:36:17.150023
22d7feb4 18.000 Kč 18.8.2022 13:33:17.933886
5040daf5 17.500 Kč 18.8.2022 13:33:07.877709
22d7feb4 17.000 Kč 18.8.2022 13:31:07.977891
08bd28c1 16.500 Kč 18.8.2022 13:30:39.027005
5040daf5 16.000 Kč 18.8.2022 13:28:41.067413
22d7feb4 15.500 Kč 18.8.2022 13:08:50.501851
08bd28c1 15.000 Kč 18.8.2022 13:00:16.303632

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1160/21-44
Začátek dražby18.08.2022 13:00
Konec dražby18.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2101160044, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 25.8.2022 od 9:00
hod. do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725
804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.8.2022 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Adresa, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.