Dražba podíl o velikosti 1/6, rodinný dům

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 DD 30/22-5
Nejnižší podání 330.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby180 DD 30/22-5
Začátek dražby26.09.2022 10:00
Konec dražby26.09.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání330.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)330.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol20540166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. st. 45 o výměře 387 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 7 – rodinný dům pro obec Bořislav, katastrální území Bořislav, zapsaná na listu vlastnictví č. 14, vedená u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bořislav 7, Adresa, Bořislav, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.