id. 1/6 rodinného domu + id. 1/3 pozemků v Horní Radouni , okr. Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 15124/10-MB
Nejnižší podání 104.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 11

Nejvyšší podání

90d9bef0
129.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
90d9bef0 [priorita 1] 129.667 Kč 29.11.2022 10:43:36.473385
0f2ece47 129.667 Kč 29.11.2022 10:43:11.637579
90d9bef0 [priorita 1] 124.667 Kč 29.11.2022 10:40:12.569665
0f2ece47 124.667 Kč 29.11.2022 10:39:45.746727
90d9bef0 [priorita 1] 119.667 Kč 29.11.2022 10:36:14.386522
0f2ece47 119.667 Kč 29.11.2022 10:36:04.610135
90d9bef0 [priorita 1] 114.667 Kč 29.11.2022 10:32:36.899691
0f2ece47 114.667 Kč 29.11.2022 10:32:24.309225
90d9bef0 [priorita 1] 109.667 Kč 29.11.2022 10:28:46.787669
0f2ece47 109.667 Kč 29.11.2022 10:27:16.401370
90d9bef0 [priorita 1] 104.667 Kč 29.11.2022 10:02:27.868543

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 15124/10-MB
Začátek dražby29.11.2022 10:00
Konec dražby29.11.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání104.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)157.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1512410
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 rodinného domu, který je přízemní, nepodsklepený ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horní Radouň, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horní Radouň č.p. 94, 378 43 Horní Radouň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1311/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, a na pozemku p.č. 891/3 - ostatní plocha který je ve vlastnictví: Obec Horní Radouň, č.p. 109, 378 43 Horní Radouň.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením.

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 499/17 - ostatní plocha, pozemku p.č. 667/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 815/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1311/4 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1319/1 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Radouň, obec Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec. Pozemky p.č. 499/17 a p.č. 1311/4 jsou situovány v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek a s přístupem po nezpevněných pozemcích a komunikacích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 499/17 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a na části pozemku p.č. 1311/4 se nachází nezpevněná (polní/lesní) cesta. Pozemky p.č. 667/15, p.č. 815/2 a p.č. 1319/1 se nachází v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1319/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 667/15 a p.č. 815/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a na části pozemku p.č. 1319/1 se nachází nezpevněná (polní/lesní) cesta.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, sp. zn. 132 EX 1245/13, oprávněný Pražská energetika, a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen zákon „č. 119/2001 Sb.“ a s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky č. j. 20 Cdo 3121/2011 ze dne 17. 7. 2012 v plné výši uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235, - Kč byla zařazena v pořadí přihlášky oprávněného do třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky v rámci této skupiny je rozhodné datum zahájení exekučního řízení 14.5.2013 ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. Pohledávka odměny soudního exekutora, nechť je zařazena do sedmé skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky je v rámci této skupiny rozhodné datum, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi, ve smyslu § 337c odst. 5 písm. c) o.s.ř. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor v takovém případě žádá, aby pohledávka byla zařazena do sedmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s tím, že pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky.

 

Přihláška č.l. 133 doručena dne 11.10.2022.

 

2/ Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec, se sídlem Sládkova 332/II, 377 47 Jindřichův Hradec, ve výši 9.550,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 12.10.2022, 5. skupina

 

Přihláška č.l. 137 doručena dne 12.10.2022.

 

3/ Soudní exekutor Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová, Exekutorský úřad v Praze 7, sídlo: Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, sp. zn. 228 EX 4991/06, oprávněný REALBOHEMIA, a.s., ve výši 8.167,50 Kč

 

V případě, že v rozvrhu výtěžku dražby bude v plné výši uspokojena pohledávka oprávněného na základě výše specifikovaného exekučního titulu, a to včetně jejího příslušenství, žádá soudní exekutor bez ohledu na ostatní položky výše uvedené, aby spolu s pohledávkou oprávněného byly ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. uspokojeny výše vyčíslené hotové výdaje soudního exekutora včetně DPH celkem ve výši 4 235,00 Kč.

Exekuční řízení bylo zahájeno dne 8.12.2006.

Pohledávka spadá do šesté skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.

 

Přihláška č.l. 140 doručena dne 13.10.2022.

 

4/ Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., se sídlem Sokolská 217/42, 190 00 Praha 9, IČ 00005886, zastoupená: JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, ve výši 3.506,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 14.10.2022, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 147 doručena dne 14.10.2022.

 

5/ JUDr. Aleš Bayer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2, sp. zn. 002 Ex 1785/13, oprávněný Pražská plynárenská, a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

V případě, že oprávněný z přerušené exekuce dle přiloženého exekučního příkazu prodejem nemovitých věcí, a to: Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37/38, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 60193492, práv. zast. advokátem Mgr. Kuchař Petr, advokát, ev. č. 09130, se sídlem Na Pankráci 404/30a, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 66249899, přihlásí do řízení prodejem nemovitých věcí sp.zn. 137 EX 15124/10 svou pohledávku dle exekučního titulu – platební rozkaz, který pod č.j. 15 C 189/2011-6 vydal dne 05.09.2011 Obvodní soud pro Prahu 9, platební rozkaz, který pod č.j. 16 C 331/2013-34 vydal dne 25.11.2013 Obvodní soud pro Prahu 3 a jeho pohledávka bude plně uspokojena, žádá soudní exekutor JUDr Aleš Bayer zařadit svou výše uvedenou pohledávku náhrady hotových výdajů ve výši 3.500,- Kč a daně z přidané hodnoty ve výši 735,- Kč jako 21% z částky 3.500,- Kč, celkem tedy 4.235,- Kč dle § 15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb. do skupiny, v níž bude podle § 15 odst. 1 zák. č. 119/2001 Sb. uspokojována pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, tedy do skupiny pohledávek podle § 337c odst. 1 písm. d) zák. č. 99/1963 Sb., pohledávek oprávněného, pohledávek těch, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávek zajištěných zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Pořadí pohledávky je s ohledem na § 15 odst. 2 zák č. 119/2001 Sb. pořadím bezprostředně následujícím po pohledávce oprávněného z přerušeného řízení. Rozhodným dnem pro pořadí pohledávky oprávněných z přerušené exekuce a tedy i uvedené pohledávky soudního exekutora JUDr. Aleše Bayera ve výši 4.235,- Kč je dle § 15 odst. 1 zák. č. 119/2001 Sb. ve spojení s § 337c odst. 5 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb. den 20.05.2013, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh.

 

Pohledávka minimální odměny soudního exekutora 3.000,- Kč a daně z přidané hodnoty ve výši 630,- Kč jako 21% z částky 3.000,- Kč, celkem tedy 3.630,- Kč nechť je zařazena do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb., skupiny ostatních pohledávek s pořadím určeným ve smyslu § 337c odst. 5 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb. podle dne, kdy Vám bude doručena tato přihláška. V případě, že výše uvedená pohledávka oprávněného z přerušené exekuce nebude v rozvrhu plně uspokojena, nechť je celá pohledávka soudního exekutora JUDr. Aleše Bayera ve výši 7.865,- Kč, zařazena do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb., skupiny ostatních pohledávek s pořadím podle § 337c odst. 5 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., tedy určeným podle dne, kdy Vám bude doručena tato přihláška.

 

Přihláška č.l. 153 doručena dne 18.10.2022.

 

6/ JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, sp. zn. 091 EX 09343/16, oprávněný Městská část Praha 3, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka je dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. v části hotových výdajů pohledávkou 3. skupiny, pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem zahájení exekučního řízení, tj. dnem 14.09.2016. V části odměny soudního exekutora je pohledávka pohledávkou 7. skupiny, pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem doručení přihlášky pohledávky soudnímu exekutorovi provádějící dražbu nemovité věci.

 

Přihláška č.l. 154 doručena dne 18.10.2022.

 

7/ AB – CREDIT, a.s., IČ: 40522610, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, ve výši 7.808,42 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (067 EX 2388/08 – dne 03.03.2008), 3. skupina

 

Přihláška č.l. 159 doručena dne 19.10.2022.

 

8/ REALBOHEMIA a. s., se sídlem Dolnojirčanská 22, 142 00 Praha 4, IČ 45242968, právně zast. JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, ve výši 320,50 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (063Ex 4991/06) – dne 08.12.2006, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 163 doručena dne 24.10.2022.

 

9/ JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, sp. zn. 091 EX 00291/09, oprávněný Městská část Praha 3, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka je dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. v části hotových výdajů pohledávkou 3. skupiny, pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem zahájení exekučního řízení, tj. dnem 13.03.2009. V části odměny soudního exekutora je pohledávka pohledávkou 7. skupiny, pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem doručení přihlášky pohledávky soudnímu exekutorovi provádějící dražbu nemovité věci.

 

Přihláška č.l. 173 doručena dne 24.10.2022.

 

10/ JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, sp. zn. 091 EX 00293/09, oprávněný Městská část Praha 3, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka je dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. v části hotových výdajů pohledávkou 3. skupiny, pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem zahájení exekučního řízení, tj. dnem 13.05.2009. V části odměny soudního exekutora je pohledávka pohledávkou 7. skupiny, pořadí pohledávky ve skupině se řídí dnem doručení přihlášky pohledávky soudnímu exekutorovi provádějící dražbu nemovité věci.

 

Přihláška č.l. 175 doručena dne 24.10.2022.

 

11/ Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 60193913, ve výši 35.400,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky – dne 01.11.2022 /v rámci exekuce sp. zn. 132 EX 1245/13 nebyl vydán exekuční příkaz prodejem nemovitostí povinného, nelze tedy aplikovat souběh exekucí, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 181 doručena dne 01.11.2022.

 

12/ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem: Praha 4, Roškotova 1225/1, IČO: 47114321, ve výši 134.406,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (146 EX 1082/14) – dne 30.06.2014, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 184 doručena dne 01.11.2022.

 

13/ M.B.A. Finance s.r.o., sídlo: Praha 1, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, IČ: 27407209, DIČ: CZ27407209, zastoupena: advokátem Mgr. et Mgr. Adamem Vrbeckým, ve výši 9.501,- Kč s přísl. /k nákladům právního zastoupení 1.755,- Kč se nepřihlíží, nedoplněn pravomocný exekuční titul/, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 Ex 07588/22) – dne 28.03.2022, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 202 doručena dne 21.11.2022.

 

14/ Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b,IČ: 49240901, právně zast. JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou, ve výši 52.881,13 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (195 EX 2380/10) – dne 06.09.2010, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 207 doručena dne 22.11.2022.

 

15/ JU D r . J u r a j P o d k o n i c k ý , P h . D . , s o u d n í e x e k u t o r , Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, sp. zn. 067 EX 230841/09, oprávněný Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

 

V souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 7 736,- Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 15124/10 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

Přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 230841/09 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o uspokojení hotových výdajů ve výši 4 106,- Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení §337c odst. 1 písm. d) s rozhodným dnem doručení návrhu dne 07.07.2009 a odměny ve výši 3 630,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 221 doručena dne 23.11.2022.

 

16/ JU D r . J u r a j P o d k o n i c k ý , P h . D . , s o u d n í e x e k u t o r , Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, sp. zn. 067 EX 2388/08, oprávněný AB - CREDIT a. s.

 

V souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 7 925,50 Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 15124/10 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

Přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 2388/08 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o uspokojení hotových výdajů ve výši 4 295,50 Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení §337c odst. 1 písm. d) s rozhodným dnem doručení návrhu dne 03.03.2008 a odměny ve výši 3 630,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 226 doručena dne 23.11.2022.

 

17/ Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Jindřichově Hradci, se sídlem Česká 1284/II, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC, ve výši 357,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky - dne 25.11.2022, 5. skupina

 

Přihláška č.l. 227 doručena dne 25.11.2022.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Radouň 94, Adresa, Horní Radouň, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.