id. 1/2 pozemků v Žimuticích, okr. České Budějovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11380/12-MB2
Nejnižší podání 14.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 25

Nejvyšší podání

a4beb5a9
71.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a4beb5a9 71.600 Kč 26.1.2023 10:31:58.050604
2e52a0ec 70.600 Kč 26.1.2023 10:31:38.627914
a4beb5a9 69.600 Kč 26.1.2023 10:29:45.188179
2e52a0ec 68.600 Kč 26.1.2023 10:26:56.099454
8c5f86cd 67.600 Kč 26.1.2023 10:26:08.276213
2e52a0ec 66.600 Kč 26.1.2023 10:25:54.313435
c0bba3ec 65.600 Kč 26.1.2023 10:23:06.351813
a4beb5a9 32.000 Kč 26.1.2023 10:22:36.933015
8c5f86cd 31.000 Kč 26.1.2023 10:22:30.473609
a4beb5a9 30.000 Kč 26.1.2023 10:22:13.940067
2e52a0ec 29.000 Kč 26.1.2023 10:22:03.269938
8c5f86cd 28.000 Kč 26.1.2023 10:21:54.754164
a4beb5a9 26.667 Kč 26.1.2023 10:21:28.296346
2e52a0ec 25.667 Kč 26.1.2023 10:21:09.981330
a4beb5a9 24.667 Kč 26.1.2023 10:20:15.068733
2e52a0ec 23.667 Kč 26.1.2023 10:19:32.922744
a4beb5a9 22.667 Kč 26.1.2023 10:17:43.658414
2e52a0ec 21.667 Kč 26.1.2023 10:17:31.252138
a4beb5a9 20.667 Kč 26.1.2023 10:16:30.709903
8c5f86cd 19.667 Kč 26.1.2023 10:13:58.735773
a4beb5a9 18.667 Kč 26.1.2023 10:08:39.336380
2e52a0ec 17.667 Kč 26.1.2023 10:08:34.054283
a4beb5a9 16.667 Kč 26.1.2023 10:07:21.865889
8c5f86cd 15.667 Kč 26.1.2023 10:07:05.816645
a4beb5a9 14.667 Kč 26.1.2023 10:03:35.201878

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11380/12-MB2
Začátek dražby26.01.2023 10:00
Konec dražby26.01.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání14.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)22.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1138012
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území Pořežany, a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 339/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Žimutice, č.p. 44, 373 66 Žimutice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu.  Na pozemcích se nachází náletové neudržované dřeviny plevelného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem Rooseveltova 2, Znojmo, sp. zn. 133 EX 2175/12, oprávněný Collect Partner s.r.o., ve výši 5.165,- Kč

 

Uvedená pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným na nemovitých věcech povinného exekučním příkazem ze dne 04.01.2013, č.j. 133 EX 2175/12-17, který nabyl právní moci dne 11.02.2013. Rozhodným dnem pro určení pořadí je den doručení exekučního příkazu katastrálnímu úřadu, tedy 08.01.2013.

V souladu s ustanovením § 336f občanského soudního řádu přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 5.165,- Kč do exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 11380/12 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového řízení ve třetí skupině dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro určení pořadí je den doručení exekučního příkazu zřízením exekutorského zástavního práva katastrálnímu úřadu.

Pro určení pořadí pohledávky oprávněného vymáhané ve shora uvedeném exekučním řízení sp.zn. 133 EX 2175/12 soudní exekutor dodává, že exekuční návrh byl podán dne 04.12.2012.

 

Přihláška č.l. 113 doručena dne 30.09.2021.

 

2/ Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, se sídlem F. A. Gerstnera 5/1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ve výši 218,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 11.11.2021, 5. skupina

 

Přihláška č.l. 117 doručena dne 11.11.2021.

 

3/ ABEWY s.r.o., IČ: 27944514, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, ve výši 1.513,- Kč s přísl., rozhodné datum zahájení exekuce (115 EX 1357/17) – dne 06.11.2017, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 119 doručena dne 22.11.2021.

 

4/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 19.620,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 04.05.2018, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 123 doručena dne 28.12.2021, aktualizace č.l. 183 doručena dne 19.01.2023.

 

5/ ČEZ Prodej, a.s., IČ: 272 32 433, se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, právně zastoupen: JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, ve výši 6.859,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (199 EX 00437/14) – dne 04.06.2014, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 138 doručena dne 04.01.2022

 

6/ ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 14500469, sídlo: Spálená 112/55, 110 00 Praha 1- Nové Město, právně zastoupen: JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem, ve výši 8. 875,18 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (030 EX 7907/12) – dne 17.08.2012, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 151 doručena dne 11.01.2022.

 

7/ JU D r . J u r a j P o d k o n i c k ý , P h . D . , s o u d n í e x e k u t o r , Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, sp. zn. 067 EX 12328/16, oprávněný CENTROPOL ENERGY, a.s., ve výši 9.135,50 Kč

 

 

V souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 9 135,50 Kč do exekučního řízení sp. zn. 137Ex 11380/12 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového řízení v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

 

Přihlásí-li si oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 067 EX 12328/16 přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o uspokojení hotových výdajů ve výši 5 505,50 Kč včetně DPH v pořadí přihlášky oprávněného dle ustanovení §337c odst. 1 písm. d) a odměny ve výši 3 630,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž v rámci 8. skupiny se pořadí řídí dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 181 doručena dne 16.12.2022.

 

8/ Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, se sídlem F. A. Gerstnera 5/1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ve výši 250,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 23.01.2023, 5. skupina

 

Přihláška č.l. 184 doručena dne 23.01.2023.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žimutice, Obec, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.