ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Cvikov, okres Česká Lípa

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 23147 / 11 - 327
Nejnižší podání 530.000 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 23147 / 11 - 327
Začátek dražby26.01.2023 09:30
Konec dražby26.01.2023 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání530.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)795.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota53.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol112314711
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 194 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, jehož součástí je stavba: Lindava, č.p. 224, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 194), pozemku p.č. 99 – zahrada o výměře 313 m2, pozemku p.č. 100 – zahrada o výměře 82 m2 a

pozemku p.č. 2528/12 - ostatní plocha o výměře 3 m2 , vše v k.ú. Lindava, obec Cvikov, okres Česká Lípa. 

 

Jedná se o dřevěný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné části města Cvikov, v místní části s názvem Lindava, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Lindava č.p. 224, 471 58 Cvikov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2160 - ostatní plocha, p.č. 2159 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, a dále na pozemku p.č. 2528/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Cvikov dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

 

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti).

 

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou igelitem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, přípojky IS


Znalecký posudek neobsahuje informaci o velikosti užitné plochy. S ohledem na skutečnost, že na portálu www.okdrazby.cz je daná položka povinná a je nutné ji pro realizaci inzerce vyplnit nenulovou hodnotou, byla do položky zadána hodnota 1. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lindava 224, Adresa, Cvikov - Lindava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.