Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 rodinného domu se zahradou, k.ú. Svojkov, okr. Česká Lípa

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 2438/14-157
Nejnižší podání 74.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

ef270838
74.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ef270838 [priorita 1] 74.334 Kč 30.5.2023 10:00:45.265893

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 2438/14-157
Začátek dražby30.05.2023 10:00
Konec dražby30.05.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání74.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)111.500 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0243814
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, patrový rodinný dům č.p. 27 Svojkov. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z šindele. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace s chodníkem.

 Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Plynovod je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

 Na pozemku parc. č. St. 160 se nachází stavba rodinného domu č.p. 27. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 64 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 595/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 734 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, neudržovaný, oplocené. Na pozemku se dále nachází kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 595/10. Dražený podíl představuje id. 1/12 na nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 26.05.2023 16:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) zřízení, provozu, údržby, oprav zařízení distribuční soustavy v rozsahu GP č.412–564/2006, 422-564/2006, 423-564/2006, 424-564/2006, 425-564/2006, 427-564/2006 Povinnost k Parcela: 595/2 Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8. Věcné břemeno (podle listiny) uložení a provozování plynovodu, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynovodu Povinnost k Parcela: 595/2 Oprávnění pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, RČ/IČO: 27295567. Věcné břemeno (podle listiny) zřízení, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy - umístění pojistkové skříně v budově čp.27. Povinnost k Parcela: St. 160 Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8. S výjimkou shora uvedených věcných břemen, nebyla zjištěn žádná jiná věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtovní ani předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Svojkov 27, Svojkov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.