Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 DD 34/23
Nejnižší podání 1.800.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby180 DD 34/23
Začátek dražby31.05.2023 11:00
Konec dražby31.05.2023 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání1.800.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.800.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol22190166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o podíl 1/2 na samostatně stojícím domě s 1.NP a částečně obytným podkrovím v obci Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy. Objekt domu je do L tvaru, kdy na dům navazuje stavba stodoly a ze zbývající strany je dvůr uzavřen zdí. Jedná se o samostatně stojící dům, pravděpodobně částečně podsklepený s 1.NP a částečně obytným podkrovím. Svislé konstrukce domu smíšené (převážně zděné, cihlové), sedlová a polovalba, krytina eternitové šablony a tašková, komíny v dobrém stavu, klempířské prvky pozink, okna špaletová dřevěná-dvojitá, vytápění pravděpodobně lokální na TP, bleskosvod instalován. Stavebně technický stav dobrý, převážně původní ale zachovalý s průběžně prováděnou dílčí údržbou. Předpokládaná dispozice domu: v 1.NP 4(5)+1 a obytné podkroví 3(4) pokoje, koupelna s WC je asi pouze v 1.NP. Dům je pravděpodobně využíván k trvalému bydlení. Odhadované stáří domu cca 70 let. Součástí je i vedlejší stavba stodoly zděné cihlové konstrukce, areál okolo domu a zahrady je oplocený. RD je připojen nebo lze připojit na rozvod elektrické energie, voda veřejná(či vlastní), odkanalizování pravděpodobně do jímky, plyn není. Dále je součástí ocenění pozemek č.p. St. 202, součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Jedná se o samostatně stojící stavbu dvojgaráže. Svislé konstrukce jsou zděné-cihlové, rovná, krytina plech, všechny klempířské prvky pozink. Objekt garáže není pravděpodobně připojen na žádné inženýrské sítě. Dále jsou součástí ocenění pozemky p.č. 902/3, zahrada a 902/4, ostatní plocha–tyto pozemky navazují s obou stran dvojgaráže. Další pozemky jsou p.č. 909/1, zahrada, p.č. 909/2, trvalý travní porost, p.č. 909/3, trvalý travní porost, jedná se o přilehlé pozemky k posledním u oceňovanému pozemku p.č. 910, ovocný sad o výměře 2666m2. Přístup na uvedené pozemky je přes pozemky jiného vlastníka a není právně zajištěn. Největší pozemek p.č. 910 je převážně rovný, přes nějž protéká menší potok neregulovaného charakteru, severní část pozemku je svažitá s dílčím stromovým porostem a dále navazují přilehlé pozemky č.p. 909/1, 909/2 a 909/3. Příslušenství nemovitých věcí není předmětem dražby.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pekla 16, Cerekvice nad Loučnou - Pekla, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.