1/2 pozemků v obci Orlová, k.ú. Lazy u Orlové, okres Karviná

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 15662/08-289
Nejnižší podání 261.567 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 15662/08-289
Začátek dražby21.09.2023 13:00
Konec dražby21.09.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání261.567 Kč
Výsledná cena (odhadní)392.350 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0815662289
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky jako celek jsou pravidelného, přibližně obdélníkového tvaru, rovinatého charakteru, lokálně zvlněný terén (zřejmě zbytky sutin po demolici původní stavby), v současné době jsou oba pozemky zcela porostlé náletovými trvalými porosty. Pozemek p.č. 2734 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, přičemž dle evidence v katastru nemovitostí je součástí pozemku stavba rodinného domu č.p. 626. Jak bylo uvedeno již výše v posudku, na pozemku se žádná stavba nenachází, původní stavba rodinného domu byla dle dostupných historických leteckých snímků zcela odstraněna mezi roky 2012 a 2015, resp. už v roce 2012 byl objekt dle dostupného leteckého snímku bez střechy. Pozemek p.č. 2735 sloužil původně jako zahrada kolem domu, nyní je porostlý náletovými trvalými porosty.
Žádné příslušenství se na pozemku nenachází, co se týče přípojek inženýrských sítí, tak dle dostupných podkladů a informací je na pozemku dostupná pouze elektřina, veřejné rozvody ostatních sítí v místě dostupné nejsou.

Oceňovaný majetek se nachází při ulici V Zimném dole, v místní části Lazy, na samém jižním okraji města, v rezidenční zástavbě domů a rekreačních objektů s přilehlými zahradami.

Přístup a příjezd k pozemkům je technicky možný pouze po částečně zpevněné (štěrkové) cestě na pozemku p.č. 2680 (ostatní plocha/ostatní komunikace) ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., dále pak odbočkou po štěrkové cestě na pozemku p.č. 2738/1 (zahrada), který je v soukromém vlastnictví paní Ludmily Havlíčkové. Žádná věcná břemena zajišťující přístup přes uvedené pozemky nejsou v katastru nemovitostí evidována. Po právní stránce tak není s ohledem na výše uvedené přístup k oceňovanému majetku zajištěn.

Dle územního plánu města Orlová se oceňované pozemky nachází v zastavěném území obce, a to ve stabilizované ploše bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské BI.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Moravská Ostrava, přihlásil dne 31.7.2023 pohledávky v celkové výši 427.147,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz, adresa pro doručování: Územní pracoviště Ostrava II, Horní 1619/63, 700 30 Ostrava-Jih, přihlásil dne 31.7.2023 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 138.171,45 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Pavla Nevěřilová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, IČ: 09042792, se sídlem K. H. Máchy 2, 787 01 Šumperk, přihlásil dne 1.8.2023 pohledávky v celkové výši 4.755,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, IČ: 03323773, se sídlem Hlušovická 254/58, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 14.8.2023 pohledávky v celkové výši 8.772,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel GRATO spol. s r.o., IČ: 41033281, se sídlem Palackého 796/57 A, 353 01 Mariánské Lázně, přihlásil dne 1.9.2023 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 363.881,07 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, přihlásil dne 5.9.2023 pohledávky v celkové výši 51.950,21 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9, IČ: 47097213, Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9, přihlásil dne 8.9.2023 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná, Nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná, přihlásil dne 13.9.2023 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 860.722,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 298.581,79 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

V Zimném dole 626, Orlová - Lazy, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.