1/5 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31725/14-198
Nejnižší podání 453.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31725/14-198
Začátek dražby23.11.2023 13:00
Konec dražby23.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání453.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)680.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1431725198
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena pozemky parc.č. 2017 (zahrada) a 2018 (zastavěná plocha a nádvoří), přičemž součástí pozemku parc.č. 2018 je objekt rodinné rekreace č.e. 1169.
Dle platného Územního plánu města Brna se oceňované pozemky nacházejí ve stabilizovaných plochách s objekty pro individuální rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s mírným spádem a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu.

Prohlídka rekreačního objektu byla provedena pouze zvenčí ze sousedního pozemku. V termínech prohlídky nebyl žádný ze spoluvlastníků zastižen a prohlídka interiéru nebyla znalci umožněna.
U rekreačního objektu se předpokládá standardní provedení pro rekreační objekty, zhoršeného technického stavu před rekonstrukcí.
V rekreačním objektu se nacházejí pravděpodobně dvě obytné místnosti ve standardním provedení a vybavení (přípojka elektro, voda ze studny, suché WC, umyvadlo, případně sprcha).

Technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě provedené pouze vnější prohlídky.
Základy a deska jsou betonové, nosná konstrukce je pravděpodobně na bázi dřevní hmoty, zčásti obložená heraklitem s omítkou, částečně zateplená. Stropy jsou pravděpodobně polospalné, střecha sedlová s mírným spádem, krytinu tvoří asfaltová lepenka, okna dřevěná zdvojená.Přesné stáří rekreačního objektu není známé, dle sdělení sousedního vlastníka se rekreační objekty v této lokalitě stavěly v letech 1950 - 55.

Technický stav rekreační chaty se předpokládá průměrný nebo vzhledem k dlouhodobému zanedbávání až zhoršený. Dle vnějšího ohledání zde nebyly zjištěny známky nadměrného opotřebení či poškození.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bystrc ev. č. 1169, Brno - Bystrc, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.