Televizor Samsung uhl. 48"

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3654/22-59
Nejnižší podání 900 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 35
Počet podání 30

Nejvyšší podání

050f2e30
5.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
050f2e30 5.550 Kč 30.11.2023 13:28:52.013837
fe969da7 5.500 Kč 30.11.2023 13:28:11.672280
050f2e30 5.450 Kč 30.11.2023 13:27:52.128894
fe969da7 5.400 Kč 30.11.2023 13:27:00.072455
050f2e30 5.350 Kč 30.11.2023 13:26:47.456778
fe969da7 5.300 Kč 30.11.2023 13:26:41.600292
050f2e30 5.250 Kč 30.11.2023 13:26:28.587336
fe969da7 5.200 Kč 30.11.2023 13:26:15.841184
050f2e30 5.150 Kč 30.11.2023 13:25:37.987947
fe969da7 5.100 Kč 30.11.2023 13:21:20.313198
050f2e30 5.050 Kč 30.11.2023 13:20:15.174195
7e6fb817 5.000 Kč 30.11.2023 13:10:05.100466
fe969da7 4.950 Kč 30.11.2023 13:09:55.857321
7e6fb817 4.900 Kč 30.11.2023 13:09:49.145957
fe969da7 4.850 Kč 30.11.2023 13:09:25.910864
7e6fb817 4.800 Kč 30.11.2023 13:09:18.151030
fe969da7 4.750 Kč 30.11.2023 13:08:51.242446
7e6fb817 4.700 Kč 30.11.2023 13:08:43.521359
fe969da7 4.600 Kč 30.11.2023 13:08:25.402851
b081fac6 4.550 Kč 30.11.2023 13:08:08.690641
fe969da7 3.950 Kč 30.11.2023 13:06:40.908128
b081fac6 3.900 Kč 30.11.2023 13:06:09.073863
fe969da7 3.850 Kč 30.11.2023 13:05:14.203543
050f2e30 3.800 Kč 30.11.2023 13:03:54.096435
b081fac6 3.550 Kč 30.11.2023 13:03:26.233143
fe969da7 3.500 Kč 30.11.2023 13:03:09.722671
b081fac6 3.450 Kč 30.11.2023 13:02:57.963533
050f2e30 1.100 Kč 30.11.2023 13:02:46.349608
b081fac6 950 Kč 30.11.2023 13:02:31.686681
050f2e30 900 Kč 30.11.2023 13:02:24.247567

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3654/22-59
Začátek dražby30.11.2023 13:00
Konec dražby30.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání900 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.700 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2203654059, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí
na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti
potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 7.12.2023 od 9:00
hod. do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel.
725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.11.2023 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.