Ideální podíl 1/2 - Pozemky v k. ú. Dlouhá Brtnice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 1040/15-52
Nejnižší podání 116.280 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

6a0f970c
226.280 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6a0f970c 226.280 Kč 21.2.2017 13:10:01.374107
aa693974 216.280 Kč 21.2.2017 13:05:14.650426
6a0f970c 206.280 Kč 21.2.2017 13:04:51.964481
aa693974 196.280 Kč 21.2.2017 13:00:09.059971
6a0f970c 186.280 Kč 21.2.2017 12:59:52.722328
aa693974 176.280 Kč 21.2.2017 12:59:39.324624
bfd1bdbd 166.280 Kč 21.2.2017 12:59:32.361777
aa693974 156.280 Kč 21.2.2017 12:59:20.051831
6a0f970c 146.280 Kč 21.2.2017 12:56:55.920920
e275d673 136.280 Kč 21.2.2017 12:52:11.041553
aa693974 126.280 Kč 21.2.2017 12:48:02.044189
6a0f970c 116.280 Kč 21.2.2017 12:32:23.241305

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 1040/15-52
Začátek dražby21.02.2017 12:30
Konec dražby21.02.2017 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání116.280 Kč
Výsledná cena (odhadní)174.420 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0745032349/0800
Variabilní symbol104015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OZNÁMENÍ Soudní exekutor upozorňuje na skutečnost, že mu dne 13.2.2017- tedy po vydání a zpravomocnění Usnesení o určení ceny nemovitých věcí i po vydání Dražební vyhlášky (9.1.2017) byla doručena NÁJEMNÍ SMLOUVA, jejímž předmětem jsou dražené nemovité věci. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 2.1.2004 mezi pronajímatelem - Anežka Strnišťová, nar. 28.11.1928 a nájemcem - AGRO-STONAŘOV, družstvo, na dobu neurčitou od 1.1.2004. Nájemní vztah může být ukončen dohodou účastníků nebo výpovědí, která je doručena písemně druhému účastníku. Výpovědní doba je 5 letá a počíná běžet 1. října běžného roku následujícího po doručení výpovědi. Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 902 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována západně od intravilánu obce Dlouhá Brtnice. Pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 1360, 1478/1, 1612/39, 1612/40 a trvalé travní porosty číslo parcelní 1710/34 a 1742 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsou situovány severně od intravilánu obce, vyjma pozemku č.p. 1360 východně od poblíž přilehlé procházející státní silnice směr Dlouhá Brtnice - Stonařov. (viz znalecký posudek)

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Pohledávka věřitele Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, se sídlem Tyršova 105, Mělník, v celkové výši 70 439,83 Kč, dle výkazu nedoplatků č.j. 2550384/16/2114-00540-208358 na částku 25 904,00 Kč, dle výkazu nedoplatků č.j. 2550384/16/2114-00540-208358, 4261310/16/2117-5024-203093 na částku 40 203,98 Kč, dle výkazu nedoplatků č.j. 2550384/16/2114-00540-208358 na částku 2 250,00 Kč a dle výkazu nedoplatků č.j. 2550384/16/2114-00540-208358 na částku 1 626,85 Kč. Pohledávky jsou zajištěny zástavním právem na základě Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j. 3149617/13/2117-0570-203386 doručeno 8.8.2013. Věřitel žádá o zařazení svých pohledávek do 3. skupiny dle ust. § 337c odst. 1) písm. c) o.s.ř., s rozhodným datem 8.8.2013, tj. den doručení zástavního práva. Přihláška byla doručena dne 11.1.2017. 2) Pohledávka věřitele Okresní správa sociální zabezpečení, se sídlem Tyršova 106, Mělník, v  celkové výši 561 951,00 Kč, dle výkazu nedoplatků č.j. 84/214/1995 ze dne 21.3.1995 na částku 567 511,00 Kč, dle výkazu nedoplatků č.j. 3305/97 ze dne 13.6.1997 na částku 221 502,00 Kč a dle výkazu nedoplatků č.j. 2944/98 ze dne 25.6.1998 na částku 54 628,00 Kč. Výkazy nedoplatků jsou sníženy o částku 281 690,00 Kč představující prominutí penále rozhodnutím MPSV ČR ze dne 11.11.1997, č.j. ČSSZ-800-9005-11.11.(§ 17 zák. 584/91Sb.). Věřitel žádá o zařazení svých pohledávek do 5. skupiny dle ust. § 337c odst. 1) písm. e) o.s.ř., s rozhodným datem přijetí přihlášky. Přihláška byla doručena dne 16.1.2017.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) užívání za účelem zřizování, provozu, údržby, úprav optické trasy a kácení a oklešťování dřevin zatěžující oceňovanou parcelu č. 1612/39, zřízené ve prospěch oprávněných pozemkových parcel p.č. 1071/21, p.č. 1071/22, p.č. 1071/23, p.č. 1071/24, p.č. 1071/25 a pč. 1071/26, na základě listiny Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 15.12.2003, právní účinky vkladu práva ke dni 7.1.2004, zapsané na listu vlastnictví č. 43, pro obec a katastrální území Dlouhá Brtnice, pod zn. V-370/2004-707. OZNÁMENÍ Soudní exekutor upozorňuje na skutečnost, že mu dne 13.2.2017- tedy po vydání a zpravomocnění Usnesení o určení ceny nemovitých věcí i po vydání Dražební vyhlášky (9.1.2017) byla doručena NÁJEMNÍ SMLOUVA, jejímž předmětem jsou dražené nemovité věci. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 2.1.2004 mezi pronajímatelem - Anežka Strnišťová, nar. 28.11.1928 a nájemcem - AGRO-STONAŘOV, družstvo, na dobu neurčitou od 1.1.2004. Nájemní vztah může být ukončen dohodou účastníků nebo výpovědí, která je doručena písemně druhému účastníku. Výpovědní doba je 5 letá a počíná běžet 1. října běžného roku následujícího po doručení výpovědi.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dlouhá Brtnice, okres Jihlava, kraj Vysočina

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace