Jak dražit?

Ukázkové dražby:

Na portálu www.okdrazby.cz prostudujte Všeobecné podmínky exekučních dražeb, Všeobecné podmínky nedobrovolných a dobrovolných dražeb, Všeobecné podmínky elektronických aukcí, Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Pro aktivní účast na dražbách/aukcích je zapotřebí splnit tyto podmínky:

 • registrace
 • ověření registračního formuláře (prokázání totožnosti uživatele)
 • přihlášení k dražbě/aukci
 • uhradit dražební jistotu (pokud je požadována, dle dražební vyhlášky)
dále
 • schválení - připuštění do dražby dražebníkem (soudním exekutorem)
 • průběh dražby
 • vrácení jistoty

Registrační formuláře vyplňujte pravdivě, pečlivě a včetně diakritiky. Údaje překontrolujte, slouží k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci dražitele/účastníka dražby, jsou výchozím podkladem k zápisu do katastru nemovitostí.

 1. Zvolte druh registračního účtu, kterým se chcete účastnit dražeb:
  • Fyzická osoba (FO)
   Jako FO se registruje i osoba samostatné výdělečně činná (OSVČ). OSVČ k úředně ověřenému registračnímu formuláři FO přikládá i úředně ověřený originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku.
  • Právnická osoba (PO)
   Právnická osoba k úředně ověřenému registračnímu formuláři PO přikládá i úředně ověřený originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku. Tento výpis nesmí být starší tří měsíců od data vystavení. Obce a města přikládají k registraci PO úředně ověřený výpis z CZECHPOINTu: Poskytnutí údajů - Veřejný výpis údajů z registru osob.
  • Společné jmění manželů (SJM)
  • Společné vlastnictví (SV)
 2. Zaregistrujte se na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím webového formuláře.
 3. Vytiskněte vyplněný registrační formulář
 4. Nechte na něm úředně ověřit podpis osob v něm uvedených.
 5. Úředně ověřené dokumenty (včetně příloh) doručte administrátorovi dražeb jednou z možností:
  1. Zašlete doporučeným dopisem na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3-Vinohrady
  2. Elektronicky ve formě autorizované konverze úředně ověřených dokumentů můžete soubor:
   • Nahrát přímo do systému přes uživatelský účet.
   • Zaslat na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz
   • Zaslat do datové schránky společnosti: uwfqysp
 6. Po kontrole údajů, budete informován e-mailem, o aktivaci vašeho účtu a přidělení statutu „ověřený uživatel“.
 7. Nyní se můžete aktivně účastnit všech dražeb portálu www.okdrazby.cz

Do dražby se můžete přihlásit od chvíle, kdy je zveřejněna na portálu www.okdrazby.cz. Pro schválení do dražby musíte ověřit svoji totožnost, buďto postupem uvedeným v části Registrace anebo jiným zákonným způsobem pro jednotlivou dražbu.

 1. S předstihem si ve svém účtu zkontrolujte údaje uvedené v registraci, zda jsou stále aktuální a platné. V případě změny, je zapotřebí registraci aktualizovat.
 2. V sekci připravované dražby vyhledejte dražbu, o kterou máte zájem a otevřete detail dražby. Detail dražby obsahuje veškeré nezbytné informace o předmětu dražby (foto, popis, dražební vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, nejnižší podání, výši minimálního příhozu, informace potřebné k úhradě jistoty a další údaje).
 3. Přihlaste se do dražby. Nejprve si zvolte druh přihlášení. Jako kdo, se budete dražby účastnit (dražitel, dražitel s prioritním právem, povinný) a klikněte na tlačítko „Přihlásit do dražby“.
   
  UPOZORNĚNÍ: S přihlášením do konkrétní dražby nečekejte na samotný začátek dražby. Pokud se nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby zúčastnit. Přihlášení v průběhu dražby není možné!!! Vždy si ověřte, zda byla Vaše totožnost ověřena pro danou dražbu anebo máte statut ověřeného uživatele. Bez ověření totožnosti Vám nebude umožněno zúčastnit se dražby.
   
  Do dražby se proto přihlaste alespoň den před konáním dražby, nejpozději dvě hodiny před stanoveným začátkem dražby, aby vás dražebník stihl zkontrolovat, potvrdit přijetí jistoty a připustit.
 4. Uhraďte dražební jistotu, pokud je u příslušné dražby požadována. Informace potřebné k úhradě dražební jistoty naleznete v příslušné dražební vyhlášce popřípadě v detailu dražby.
 5. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky jste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.
 6. Po schválení za dražitele/účastníka dražby je u vašeho uživatelského jména červená hvězdička a u dražitele/účastníka dražby s prioritním právem je zelená hvězdička.

V termínu pořádání samotné dražby se do systému přihlaste svým uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. Dražba je zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce probíhající dražby a začne odpočítávání času dražby. V tuto chvíli mohou schválení dražitelé/účastníci dražby činit podání. Průběh samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný.

 1. Jak činit podání

  Každý příhoz je rozdělen do dvou kroků: příhozu a potvrzení příhozu. Potvrzovací hláška vždy obsahuje údaje o aktuálním nejvyšším podání, výši učiněného příhozu a celkovou částku, tedy vaše nejvyšší podání po příhozu. Po potvrzení hlášky je podání učiněno, zapíše se do historie podání a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s údaji o dražiteli, který toto podání učinil (uživatelským jménem, resp. unikátním uživatelským jménem), celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

  Jako první příhoz je brána Akceptace vyvolávací ceny ve výši nejnižšího podání.

  Po akceptaci vyvolávací ceny se zobrazí tlačítka pro další příhozy. Podání můžete činit tlačítkem „Provést minimální příhoz: *** Kč“ (výše minimálního příhozu je stanovena dražebníkem), nebo vyplněním jiné částky příhozu, kdy do příslušného pole „Jiná částka příhozu“ vypíšete částku příhozu. Ta musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno! Příhoz potvrdíte klikem na tlačítko „Přihodit“.

  VĚNUJTE POZORNOST VYPLŇOVÁNÍ ČÁSTKY PŘÍHOZU DO POLE „JINÁ ČÁSTKA PŘÍHOZU“.

  Zadávejte pouze částku, o kterou chcete zvýšit poslední podání. Nezadávejte celkovou částku!!!

  Dražitel/účastník dražby, kterému svědčí prioritní právo (předkupní či spoluvlastnické právo nebo výhrada zpětné koupě), může toto právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto dražiteli/účastníkovi dražby se navíc zobrazuje tlačítko „Dorovnat nejvyšší příhoz“.

  Po schválení ověřeného uživatele za dražitele/účastníka dražby (např. Eva Testová) se mu v dané dražbě automaticky vygeneruje unikátní uživatelské jméno (např. 8606b18f), které se zobrazuje ostatním dražitelům/účastníkům dražby u příhozů tohoto dražitele/účastníka dražby. Důvodem je zachování anonymity a ochrana osobních údajů dražitelů/účastníků dražby.
  Unikátní uživatelské jméno slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor dražitele/účastníka dražby v průběhu dražby. Toto jméno se zobrazuje pouze třetím osobám, samotný dražitel/účastník dražby u svých příhozů bude mít zobrazeno místo unikátního uživatelského jména dražitele (např. 8606b18f), své jméno a příjmení, (např. Eva Testová), v případně PO název společnosti a v případě SJM/SV označení první osoby uvedené v registraci. Pokud se dražitel účastní více dražeb, má pro každou dražbu vygenerováno jiné unikátní uživatelské jméno! V případě dražitelů/účastníků dražby s prioritním právem nastaví dražebník před začátkem dražby prioritu jeho práva na úrovni 1-10 (1 je nejlepší), v případě shodných podání uživatelů s prioritním právem má přednost podání toho, který má lepší pořadí prioritního práva (tedy nižší číslo).

 2. Doba trvání dražby

  Dražba se koná, dokud dražitelé/účastníci dražby činí podání, nejméně však do doby uvedené u příslušné dražby a stanovené příslušnou dražební vyhláškou.

  Je-li v posledních 5 minutách před stanoveným okamžikem konce dražby učiněno podání, doba skončení dražby se posouvá o 5 minut od posledního učiněného podání. Jsou-li i poté činěna další podání, opakuje se postup prodloužení doby trvání dražby vždy o dalších 5 minut.

  V posledních třech minutách před koncem dražby jsou zobrazovány výzvy a prohlášení:

  • V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je dražitelům/účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby *** (označení identifikátoru dražitele/účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,
  • V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je dražitelům/účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby *** (označení identifikátor u dražitele/účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,
  • V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je dražitelům/účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných dražitelům/účastníkům dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby *** (označení identifikátoru dražitele/účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep.“,
  • V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je dražitelům/účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby *** (označení identifikátoru dražitele/účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno.

  Nastává automatická kontrola dostupnosti serveru (v případě, že byla zjištěna nedostupnost serveru více než 1 minutu, dochází k prodloužení času dražby o 1 hodinu).

  Následně je dražba ukončena a je udělen příklep „Vydraženo“. V případě, že nikdo neprovedl podání, tak je dražba ukončena se statutem „Nebylo podání“.

 3. Losování

  V případě, že se dražby účastní více dražitelů, kterým svědčí prioritní právo stejné úrovně a toto právo uplatňují současně tím, že dorovnali učiněnou nejvyšší nabídku, o vítězi se rozhodne losem. Losování je pouze pro dražitele s prioritním právem stejné úrovně, kteří uplatňují toto své právo současně a dorovnali učiněnou nejvyšší nabídku. Časový limit pro losování je 5 minut.

  U svého uživatelského jména provedou losování klikem na tlačítko „Losovat“, čímž dojde k náhodnému výběru čísla od 1 do 99, a vyčkají na konec losování. V případě, že dražitel ve stanoveném čase neklikne na tlačítko „Losovat“, provede se losování automaticky a číslo od 1 do 99 je mu automaticky vygenerováno. Dražitel s nejvyšším číslem se stává dražitelem, který učinil nejvyšší podání.

 4. Námitky

  Pouze u exekučních dražeb nařízených do 31. 12. 2012 má každý z dražitelů/účastníků dražby a povinný právo ve stanoveném čase podat k průběhu dražby námitku. Od 1. 1. 2013 se u nově zahájených řízení námitky nepřipouští. Dražby MOVITOSTÍ rovněž nepřipouští námitky k dražbě. Po výzvě „Potřetí“ se pod oknem dražby zobrazí okno pro podání námitek s odpočtem času pro podání námitek. Časový limit pro podání námitek je 5 minut.

  • Pokud dražebník námitku uzná, poslední učiněný příhoz je označen za neplatný a dražba pokračuje dále od předposledního učiněného podání. Postup dražby se pak opakuje dle předchozích kroků.
  • Pokud dražebník námitku neuzná, dražba je ukončena a vydražitelem je dražitel, který učinil nejvyšší podání.
 5. Ukončení dražby

  Po uplynutí doby pro příhozy (případně i losování a námitek) je dražba ukončena a na detailu příslušné dražby je zveřejněno uživatelské jméno dražitele/účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání. Vydražiteli je udělen příklep a vydáno usnesení o příklepu, které je uveřejněno na portálu u příslušné dražby.

 6. Předražek

  Pouze u exekučních dražeb je od 1.1. 2013 u nově zahájených řízení možnost učinit předražek. Nejde-li o osoby uvedené v § 336 h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.

 7. Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí.

Dražebník vrací neúspěšným dražitelům/účastníkům dražby dražební jistotu obvykle do třech pracovních dnů od skončení dražby, a to takto:

 • Zpět na bankovní účet, ze kterého byla odeslána.
 • Dražitelé/účastníci dražby, kteří složili dražební jistotu hotově, musí o vrácení žádat výhradně na e-mail dražebníka s uvedením čísla dražby a pouze z registrovaného emailu. Následně jim bude jistota vrácena zpět na bankovní účet uvedený v registraci, popř. na jimi preferovaný bankovní účet. K tomu je třeba doložit doklad o složení jistoty.

Pokud uživatel uhradil dražební jistotu a k dražbě se nepřihlásil, dražebník nemá potřebné informace k navrácení dražební jistoty. Uživatel musí o vrácení žádat výhradně na e-mail dražebníka s uvedením čísla dražby. Žádost o vrácení jistoty musí obsahovat sdělení čísla bankovního účtu a naskenovaný doklad o složení jistoty.

Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitku proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Admistrátor dražeb OK dražby s.r.o.
info@okdrazby.cz
Tel. 732 626 348

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.