Stavba určena pro výrobu s pozemky v obci Rybník, okres Ústí nad Orlicí

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 4149/14-154
Nejnižší podání 1.683.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 4149/14-154
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.683.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.525.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol4149145555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem ocenění jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 258/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Rybník, č.p. 262, výroba (stavba stojí na pozemku p.č. St. 258/3), a dále pozemku p.č. 1272/28 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1272/31 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rybník u České Třebové, obec Rybník, okres Ústí nad Orlicí. Dne 9.3.2005 vydal městský úřad Česká Třebová, odbor výstavby, kolaudační rozhodnutí a povoluje užívání stavby: Stavební úpravy části bývalého kravína na výrobnu plastových oken a dveří a samostatně stavba dřevostavby sociálního zařízení k provozovně Rybník, č.e. 624. Dne 29.3.2010 bylo vydáno ohlášení o změně údajů o stavbě a to o zrušení čísla evidenčního a přidělení čísla popisného. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Rybník, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Rybník 262, 560 02 Rybník. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1665/23 - ostatní plocha, p.č. 1665/15 - ostatní plocha, p.č. 1272/24 - ostatní plocha, p.č. 1272/23 - ostatní plocha a p.č. 1272/20 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Rybník, č. p. 64, 56002 Rybník. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, septik. Dle informací ČSÚ v obci Rybník je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 s kompletním sociálním zařízením a z prostor určených pro výrobu. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla vyměněna okna za nová plastová, včetně osazení parapetů a byly opraveny zbylé klempířské konstrukce, oprava vytápění objektu, položeny nové podlahové krytiny, nové rozvody elektro a bylo modernizováno vnitřní vybavení bytové jednotky. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1272/28 - ostatní plocha se nachází vedlejší stavba (přístřešek pod pultovou střechou krytou krytinou onduline), který dle sdělení účastníka místního šetření, pana Radka Milkoviče, společnost ke dni ocenění nevlastní a nikterak neužívá, proto není předmětem ocenění. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rybník 262, Rybník, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.