Pozemky v obci Medlov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 71/2017
Nejnižší podání 890.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 71/2017
Začátek dražby31.01.2018 11:00
Konec dražby31.01.2018 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání890.000 Kč
Cena předmětu dražby1.170.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol712017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky: Jedná se o ocenění nemovitých věcí - pozemků p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada, vše zapsané na listu vlastnictví č. 680, pro k.ú. Medlov, obec Medlov, okres Brno-venkov, které se nachází v jihozápadní, zastavěné části obce Medlov, mezi rodinnými domy č.p. 306 a č.p. 307 (pohled z přístupové komunikace). Nemovité věci - pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 133/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Medlov, č.p. 52, 664 66 Medlov. Oceňované nemovité věci – pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, třetím stupni rizika kriminality a čtvrtém stupni rizika vloupání. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a informací ČSÚ je v místě možnost napojení na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Na nemovitých věcech - pozemcích p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada se nachází neudržované náletové dřeviny, jejichž hodnota se při případném vymýcení se rovná hodnotě vytěženého palivového dřeva. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových a betonových sloupcích, oplocení - zděné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu. Dle platného územního plánu městyse Medlov jsou oceňované nemovité věci - pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada zahrnuty v níže uvedených plochách: nemovité věci - pozemky p.č. 146/1 - ostatní plocha a p.č. 147/1 - zahrada - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - PLOCHY STABILIZOVANÉ - „BV – PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“. Charakteristika - „BV - PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU“ Hlavní využití: • bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení Přípustné využití: • bydlení v rodinných domech • související zeleň • související parkoviště a garáže rodinných domů • související občanské vybavení (např. mateřská škola) • související dopravní a technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území • veřejná prostranství • sídelní zeleň • protierozní opatření Ostatní charakteristika je uvedena ve znaleckém posudku.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 9.1.2018 v 15:00 hodin
2. termín dne 15.1.2018 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před pozemkem parc. č. 146/1, vedeném jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 680, v katastrálním území a v obci Medlov, Okres Brno-venkov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Medlov, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace