INSOLVENČNÍ DRAŽBA POLDI s. r. o. a POLDI TRADE a.s.

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 ED 1/18
Nejnižší podání 160.000.000 Kč
Minimální příhoz 1.000.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby091 ED 1/18
Začátek dražby16.11.2018 10:00
Konec dražby16.11.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání160.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.103.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000.000 Kč
Dražební jistota90.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka383433013/2700
Variabilní symbol118
Specifický symbol55
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nařízena je dražba následujících majetkových hodnot:

A.             souboru movitých a nemovitých věcí a jiných majetkových práv a hodnot (dále jen „majetková podstata I.“) dlužníka POLDI s.r.o., který byl insolvenčním správcem sepsán pod položkou č. 1 soupisu majetkové podstaty,

 

B.              souboru movitých a nemovitých věcí a jiných majetkových práv a hodnot (dále jen „majetková podstata II.“) dlužníka POLDI TRADE a.s., který byl insolvenčním správcem sepsán pod položkou č. 1 soupisu majetkové podstaty.

 

Aktuální majetková specifikace majetkové podstaty I. dlužníka POLDI s.r.o. je obsažena v soupisu majetkové podstaty, a dále ve znaleckému posudku číslo 020-3712/2018 ze dne 21.2.2018, který byl pro účely dražby zpracován znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o. a který bude pro účastníky dražby k dispozici na vyžádání u insolvenčního správce a současně byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

 

Aktuální majetková specifikace majetkové podstaty II. dlužníka POLDI TRADE a.s. je obsažena v soupisu majetkové podstaty, a dále ve znaleckému posudku číslo 021-3713/2018 ze dne 21.2.2018, který byl pro účely dražby zpracován znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o. a který bude pro účastníky dražby k dispozici na vyžádání u insolvenčního správce a současně byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

 

Jako součást majetkové podstaty I. insolvenčního dlužníka POLDI s.r.o. je předmětem dražby dále:

 

i.                     movitý majetek dlužníka (dlouhodobý hmotný majetek, vč. drobného majetku),

 

ii. pohledávky za třetími osobami (z obchodních vztahů, ostatní, poskytnuté zálohy),

 

iii. zásoby (materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky),

 

iv. nehmotný majetek (ochranné známky, penězi ocenitelná práva) ,

 

v. dlouhodobý finanční majetek dlužníka:

(i) obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti FER IMMO s.r.o., IČ: 289 99 649, se sídlem Kladno, Průmyslová 1343, PSČ 272 01;

(ii) 20ks listinných akcií odpovídajících 100% podílu ve společnosti POLDI TRADE a.s., IČ: 273 79 400, se sídlem Kladno, Průmyslová 1343, PSČ 272 61.

 

Jako součást majetkové podstaty II. insolvenčního dlužníka POLDI TRADE a.s. je předmětem dražby dále:

 

i.                     movitý majetek dlužníka (dlouhodobý hmotný majetek, vč. drobného majetku),

 

ii.                   pohledávky za třetími osobami (z obchodních vztahů, ostatní, poskytnuté zálohy),

 

iii.                  zásoby (materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky).

 

 

Součástí předmětu dražby je i soubor věcí nemovitých, a to:

 

-          pozemek p.č. 1631/116 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2441 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj,

 

-          pozemek p.č. 1631/143 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12142 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj,

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kladno, pro obec Kladno a k.ú. Dubí u Kladna, na LV č. 31647,

 

-          pozemek p.č. 6096/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1757 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, adminis.,

 

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kladno, pro obec a k.ú. Kladno, na LV č. 20273,

 

-          pozemek p.č. 6096/33 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1171 m2, způsob využití - manipulační plocha,

 

-          pozemek p.č. 6096/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 261 m2, způsob využití - manipulační plocha,

 

-          pozemek p.č. 6096/38 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5656 m2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 31603 k.ú. Dubí u Kladna),

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kladno, pro obec a k.ú. Kladno, na LV č. 19222,

 

-          pozemek p.č. 1631/433 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1327 m2, způsob využití - manipulační plocha,

 

-          pozemek p.č. 1631/446 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 6210 m2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba)

 

-          stavba bez čp/če, způsob využití - výroba, stojící na pozemku p.č. 1631/446 a p.č. 6096/38, LV 19222, k.ú. Kladno

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kladno, pro obec Kladno a k.ú. Dubí u Kladna, na LV č. 31603.

 

Předmětem dražby není hotovostní zůstatek na bankovních účtech majetkové podstaty, které byly insolvenčním správcem zřízeny za účelem vypořádání insolvenčního řízení dlužníků POLDI s.r.o. a POLDI TRADE a.s. a finanční prostředky na nich evidované jsou příslušnými bankovními ústavy evidovány jako majetek označených insolvenčních dlužníků. 


Termín prohlídky

  • Od 23.10.2018 10:00 do
  • Od 07.11.2018 10:00 do

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční ve výše uvedených termínech vždy v místě, sraz účastníků prohlídky je na adrese Průmyslová 1343, Kladno 27201. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba spolu se zástupcem navrhovatele. Účastník prohlídky je povinen, na výzvu osoby zajišťující prohlídku, prokázat se platným průkazem totožnosti. Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv. Vzhledem k povaze objektu je účast na prohlídce předmětu dražby na vlastní nebezpečí, což účastníci prohlídky vezmou zápisem do seznamu účastníků prohlídky na vědomí.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.