Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 RD v obci Horní Libchava, okres Česká Lípa

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 19783/11-111
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

65f730b4
40.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
65f730b4 40.000 Kč 27.2.2019 13:28:48.761907

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 19783/11-111
Začátek dražby27.02.2019 13:00
Konec dražby27.02.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201119783
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horní Libchava, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Horní Libchava 111, 471 11 Horní Libchava. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1845/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Libchava, č.p. 60, 471 11 Horní Libchava. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění.   Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.   Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn.   Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).  Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

1)  Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 084 spisu.

2)  ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, práv. zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 19 055,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 085 a 112 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°43'17.18"N 14°28'46.25"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace