parcela č. 1161 v obci Sokolov (RD v ul. Dr. Kocourka č.p. 623 - zbourán)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 107/16-61
Nejnižší podání 47.147 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

c4812079
150.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c4812079 150.000 Kč 28.1.2020 14:07:42.194302
90d3ed57 146.000 Kč 28.1.2020 14:07:10.317566
c4812079 144.000 Kč 28.1.2020 14:06:55.891896
90d3ed57 142.000 Kč 28.1.2020 14:06:32.063365
c4812079 140.000 Kč 28.1.2020 14:05:28.333097
90d3ed57 132.000 Kč 28.1.2020 14:04:52.658730
c4812079 130.000 Kč 28.1.2020 14:04:20.286990
90d3ed57 128.000 Kč 28.1.2020 14:04:06.422832
c4812079 126.000 Kč 28.1.2020 14:02:01.660984
90d3ed57 124.000 Kč 28.1.2020 14:00:56.175206
c4812079 122.000 Kč 28.1.2020 13:56:25.782927
90d3ed57 120.000 Kč 28.1.2020 13:56:04.931504
c4812079 118.000 Kč 28.1.2020 13:55:05.580104
90d3ed57 116.000 Kč 28.1.2020 13:51:18.023527
c4812079 114.000 Kč 28.1.2020 13:48:54.612414
a71af8bb 112.000 Kč 28.1.2020 13:48:36.895849
c4812079 110.000 Kč 28.1.2020 13:46:56.033640
a71af8bb 108.000 Kč 28.1.2020 13:46:45.830914
c4812079 106.000 Kč 28.1.2020 13:45:50.909373
a71af8bb 104.000 Kč 28.1.2020 13:45:17.715012
c4812079 102.000 Kč 28.1.2020 13:44:45.308633
a71af8bb 100.000 Kč 28.1.2020 13:41:28.557652
90d3ed57 98.000 Kč 28.1.2020 13:39:10.135248
a71af8bb 96.000 Kč 28.1.2020 13:38:50.007239
c4812079 94.000 Kč 28.1.2020 13:37:35.787055
a71af8bb 92.000 Kč 28.1.2020 13:34:20.793480
90d3ed57 90.000 Kč 28.1.2020 13:32:49.797450
a71af8bb 88.000 Kč 28.1.2020 13:32:41.374912
90d3ed57 86.000 Kč 28.1.2020 13:31:18.651096
c4812079 84.000 Kč 28.1.2020 13:31:11.204109
a71af8bb 82.000 Kč 28.1.2020 13:27:56.455930
90d3ed57 80.000 Kč 28.1.2020 13:26:37.537245
a71af8bb 73.000 Kč 28.1.2020 13:26:17.606957
c4812079 71.000 Kč 28.1.2020 13:25:12.182812
a71af8bb 69.000 Kč 28.1.2020 13:24:08.040833
c4812079 67.000 Kč 28.1.2020 13:20:23.887592
90d3ed57 65.000 Kč 28.1.2020 13:20:09.928866
c4812079 62.000 Kč 28.1.2020 13:16:23.157250
90d3ed57 60.000 Kč 28.1.2020 13:16:00.221182
c4812079 54.000 Kč 28.1.2020 13:15:08.395973
90d3ed57 52.000 Kč 28.1.2020 13:14:00.505614
c4812079 49.147 Kč 28.1.2020 13:07:03.722391
a71af8bb 47.147 Kč 28.1.2020 13:00:09.248243

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 107/16-61
Začátek dražby28.01.2020 13:00
Konec dražby28.01.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání47.147 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.720 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0755844359/0800
Variabilní symbol10716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 1161 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována v severní okrajové části intravilánu okresního města Sokolov, jižně od nedaleko přilehlého hnědouhelného lomu „Jiří” a silnice č. 181 ve směru Královské Poříčí - Svatava, v ulici Dr. Kocourka. Situování výše uvedené nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Přístup na oceňovanou pozemkovou parcelu je umožněn ze západu, výhradně přes pozemky jiného vlastníka, po nezpevněné cestě ústící na výše uvedenou ulici. V dané části města je dle zjištěných skutečností, možnost přímého napojení pouze na veřejný vzdušný rozvod elektro. Předmětný pozemek je řešen platným územním plánem města jako bydlení individuální, přímé okolní pozemky jsou řešeny pro smíšenou výrobu a dále pro těžbu nerostů. Oceňovaná pozemková parcela, není dle zjištěných skutečností, zastavěna žádnou stavbou. Rodinný dům č.p. 623 vyznačený na LV.č. 4101 pro katastrální území obce Sokolov jako součást zastavěné plochy číslo parcelní 1161, byl již v minulosti zbourán, parcela není již delší dobu užívána ke svému účelu, je zcela neudržovaná a zarostlá plevelnými rostlinami, přístupna pouze přes pozemky jiných vlastníků - Sokolovská uhelná a.s. Dotčená pozemková parcela není oplocena, nenachází se na ní žádná stavba ani trvalé porosty.

Okresní město Sokolov čítající celkem cca 23 680 obyvatel, má veškerou základní i vyšší občanskou vybavenost, dobrou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, dostupnost autobusovou i vlakovou dopravou, nachází se na dálničním tahu D6. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového krajského města Karlovy Vary, vzdáleného cca 18 km do jeho centra.

Životní prostředí je v dané oblasti města přímo narušené velmi prašným provozem nedaleko severně se nacházejícího hnědouhelného lomu „Jiří” a intenzivním provozem na přímo přilehlé hlavní trati ČD. Okolní zástavbu přímého okolí oceňované nemovitost tvoří výrobní a skladové areály, jižně trať ČD a zejména nezastavěné pozemky dobývacího prostoru výše uvedeného hnědouhelného lomu.

Předmětem ocenění je tedy pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 1161 o výměře 197 m2 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, zapsaná na LV.č. 4101 pro katastrální území obce Sokolov, okres Sokolov.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Letenská 121/8, 118 00, přihlásila pohledávku ve výši 40.632,60
Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 18.4.2018. Jedná se o
pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v
platném znění (dále jen „o.s.ř.). s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 139 EX
19770/17.


2) soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3,
se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, přihlásila pohledávku ve výši 7.865,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 144 EX 3140/17-66. Požádal o zaplacení pohledávky z
výtěžku dražby, doručeno dne 22.11.2019. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty
uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 144 EX 3140/17 (SERRAGHIS LOAN
MANAGEMENT LTD), aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náklady exekuce vč.
DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině
dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 16.3.2017. Ostatní v 8. skupině
dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 22.11.2019.


3) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Sokolově,
se sídlem Růžové náměstí 1629, 356 01 Sokolov, přihlásila pohledávku ve výši 27.151,51 Kč.
Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 26.11.2019. U pohledávky ve
výši 21.117,51 Kč se jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s
pořadím vzniku zástavního práva ke dni 16.9.2016. U ostatních pohledávek se jedná o 6. skupinu
dle §337c, písm. f) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 26.11.2019.


4) soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5,
se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásila pohledávku ve výši 6.665,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 067 EX 6274/18-29. Požádal o zaplacení pohledávky z
výtěžku dražby, doručeno dne 17.12.2019. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty
uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 067 EX 6274/18 (Jaroslav Navrátil, nar. 17.8.2009,
práv.zast. JUDr. Pavel Truxa), aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náklady exekuce
vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného. Ostatní v 8.
skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 17.12.2019.


5) SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD,
se sídlem 4 Arch.Makariou & Kalograion, Nicolaides Sea Viex City, Block A-B, 9-th Floor,
Flat/Office 903-904, 6016 Larnaca, Kypr, reg.č. HE 257931, práv.zast. Mgr. Jan Buřil, advokát,
přihlásil pohledávku v celkové výši 159.116,82 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 19.12.2019. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d)
zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.).


6) nezletilý Jaroslav Navrátil, nar. 17.8.2009,
Jelínkova 1878, 356 01 Sokolov, práv.zast. JUDr. Pavel Truxa, advokát, přihlásil pohledávku v
celkové výši 120.984,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne
27.1.2020. Jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni
zahájení exekučního řízení sp.zn. 067 EX 6274/18, tj. 4.5.2018.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dr. Kocourka 623, Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace