Pozemky v obci Libochovany

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 1932/16-130
Nejnižší podání 96.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

0b51c9c9
171.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0b51c9c9 171.000 Kč 17.9.2020 13:26:17.055796
92030729 167.000 Kč 17.9.2020 13:26:07.720849
0b51c9c9 165.000 Kč 17.9.2020 13:25:54.077632
92030729 163.000 Kč 17.9.2020 13:25:44.904993
0b51c9c9 161.000 Kč 17.9.2020 13:25:12.564122
92030729 158.000 Kč 17.9.2020 13:25:03.378426
0b51c9c9 156.000 Kč 17.9.2020 13:24:56.349246
92030729 154.000 Kč 17.9.2020 13:24:45.869332
0b51c9c9 152.000 Kč 17.9.2020 13:23:11.201983
92030729 150.000 Kč 17.9.2020 13:22:40.585124
0b51c9c9 148.000 Kč 17.9.2020 13:22:31.087577
92030729 146.000 Kč 17.9.2020 13:20:59.593719
0b51c9c9 144.000 Kč 17.9.2020 13:20:17.192523
92030729 142.000 Kč 17.9.2020 13:14:38.616986
0b51c9c9 140.000 Kč 17.9.2020 13:14:33.400278
92030729 138.000 Kč 17.9.2020 13:14:14.114608
0b51c9c9 136.000 Kč 17.9.2020 13:14:08.736915
92030729 134.000 Kč 17.9.2020 13:13:50.833498
0b51c9c9 132.000 Kč 17.9.2020 13:13:34.300451
92030729 130.000 Kč 17.9.2020 13:12:17.442241
0b51c9c9 128.000 Kč 17.9.2020 13:11:43.381465
92030729 126.000 Kč 17.9.2020 13:11:35.112834
0b51c9c9 124.000 Kč 17.9.2020 13:11:17.820444
92030729 122.000 Kč 17.9.2020 13:11:05.817501
0b51c9c9 120.000 Kč 17.9.2020 13:10:51.403117
92030729 118.000 Kč 17.9.2020 13:10:22.597546
0b51c9c9 116.000 Kč 17.9.2020 13:10:15.235446
92030729 114.000 Kč 17.9.2020 13:10:00.321367
0a5f5c16 112.000 Kč 17.9.2020 13:09:44.997555
0b51c9c9 110.000 Kč 17.9.2020 13:09:35.538919
92030729 108.000 Kč 17.9.2020 13:09:21.817673
0b51c9c9 106.000 Kč 17.9.2020 13:09:14.708244
92030729 104.000 Kč 17.9.2020 13:08:49.276254
0b51c9c9 102.000 Kč 17.9.2020 13:08:39.291235
92030729 100.000 Kč 17.9.2020 13:04:39.306335
0a5f5c16 98.000 Kč 17.9.2020 13:03:59.526341
92030729 96.000 Kč 17.9.2020 13:00:08.600217

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 1932/16-130
Začátek dražby17.09.2020 13:00
Konec dražby17.09.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání96.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)144.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol193216
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o soubor šesti pozemků, z nichž dva jsou evidovány jako zahrada, jeden jako trvalý travní
porost a tři pozemky jako ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda. Jedná se o
jihozápadním směrem mírně sklonité pozemky nepravidelných tvarů, z nichž 2 celé a jižní část
jednoho z pozemků jsou ke dni ocenění užívány jako louka, ostatní jsou porostlé náletovým
porostem. Dle platného územního plánu se pozemky parc.č. 150 a 151 nacházejí v plochách
zemědělských - orná půda, pozemek pac.č. 152 v plochách zemědělských - trvalé travní porosty,
louky a pastviny, a pozemky parc.č. 156/2, 156/3 a 156/4 v plochách ochranné a izolační zeleně. S
ohledem na zařazení pozemků v územním plánu se jedná pozemky určené k zemědělskému využití.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ 47114321,
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, přihlašuje pohledávku ve výši 177.746,- Kč. Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 17.10.2019 . U pohledávky ve výši 75.655,-
Kč se jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je
den 13.6.2018, tj.den zahájení exekučního řízení. U pohledávky ve výši 102.091,- Kč se jedná se o
pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř..


2) Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem,
se sídlem Revoluční 3289/15, 400 01 ústí nad Labem, přihlašuje pohledávku ve výši 183.210,- Kč.
Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 27.8.2020 . Jedná se o pohledávku
6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) zákona 99/1963 Sb., o.s.ř.


3) Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Ústí nad Labem,
se sídlem nám. Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem, přihlásil svoji pohledávku ve výši 38.267,-
Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 15.11.2019. Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 18.11.2019 . Pohledávka ve výši 35.216,- Kč
s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 2119121/18/2501-80541-507245, den
vzniku zástavního práva 26.9.2018. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm.
d) zákona 99/1963 Sb. o.s.ř., pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva. U ostatních
pohledávek se jedná o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) zákona 99/1963 Sb.,
o.s.ř. s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky.


4) soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1,
se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, přihlásila pohledávku ve výši 471,90 Kč, doložen příkaz
k úhradě nákladů exekuce č.j. 146 EX 592/18-90. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 5.8.2020. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 146 EX 592/18 (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví), aby pohledávka ve výši 471,90 Kč představující náklady exekuce
vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4.
skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 13.6.2018.


5) Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Ústí nad Labem,
se sídlem nám. Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem, přihlásil svoji pohledávku ve výši 7.918,- Kč
na základě vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 27.8.2020. Požádal o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 28.8.2020 . Pohledávka ve výši 4.867,- Kč s
příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 2118862/18/2501-80541-507245, den vzniku
zástavního práva 25.9.2018 a dále zástavním právem č.j.2119121/18/2501-80541-507245, den
vzniku zástavního práva 26.9.2018. Pohledávka ve výši 3.051,- Kč je zajištěna zástavním
právem č.j. 2202360/19/2501-80541-501448, den vzniku zástavního práva 11.10.2019 a dále
zástavním právem č.j. 2202430/19/2501-80541-501448, den vzniku zástavního práva
11.10.2019. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb.
o.s.ř., pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Libochovany, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace