Podíl na pozemcích v obci Jiříkov, okr. Děčín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX16657/19-47
Nejnižší podání 62.500 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX16657/19-47
Začátek dražby30.09.2020 13:00
Konec dražby30.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání62.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)125.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101665719
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku - p.č. St. 78 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 899 - orná půda a pozemku p.č. 908/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, které jsou situovány v severní části katastrálního území obce Jiříkov, v mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 6051 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, Starý Jiříkov, 40753 Jiříkov. Dle informací ČSÚ v obci Jiříkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jiříkov jsou pozemky vedeny takto: - pozemek p.č. St. 78 - stabilizované plochy - „plochy obytné v rodinných domech -smíšené“
- pozemek p.č. 899 - plochy změn - „plochy obytné v rodinných domech - smíšené“
- pozemek p.č. 908/1 - stabilizované plochy - „plochy obytné v rodinných domech - smíšené“
Informace byly získány z územního plánu obce Jiříkov, který je dohledatelný na www stránkách obce Jiříkov.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

203EX16657/19 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace