Pozemky (lesní pozemek, orná půda) v obci Myslkovice, okres Tábor

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13886/13-260
Nejnižší podání 4.397.413 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13886/13-260
Začátek dražby22.10.2020 13:00
Konec dražby22.10.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.397.413 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.596.120 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1313886260
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 509 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 1580 m2. Pozemek je přibližně obdélníkového půdorysného tvaru. V ÚP je pozemek zařaden v plochách lesních. Pozemek je přístupný přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 538 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 1566 m2. Pozemek nemá pravidelný půdorysný tvar, je podlouhlý a úzký. V ÚP je pozemek zařazen v plochách lesních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1421, který je ve vlastnickém právu obce Mslkovice.

Pozemek parc. č. 587 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 3356 m2. Pozemek má dlouhý a úzký pdorysný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách přírodních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1431, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Pozemek parc. č. 616 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 3181 m2. Pozemek má podlouhlý a úzký půdorysný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách přírodních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1431, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Pozemek parc. č. 918/5 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 104 m2. Pozemek parc. č. 1623 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3806 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celke přibližně obdélníkového půdorysného tvaru. V ÚP jsou pozemky zařazeny v zemědělských plochách. Část pozemku parc. č. 1623 je v ÚP vedena v plochách výroby a skladování. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1626, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Více info o dalších pozemcích naleznete ve znaleckém posudku na straně č. 6-7.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9, IČ: 72694041, se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Letňany, přihlásil dne 14.9.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Marcel Votruba, nar. 20.4.1961, bytem Mikulova 1574, 149 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem, IČ: 71353950, se sídlem Na Flusárně 168, 261 01 Příbram, přihlásil dne 14.9.2020 pohledávky v celkové výši 3.331.287,41 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (dříve KRUK International s.r.o.), IČ: 24785199, se sídlem Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, právně zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem, IČ: 66253667, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 16.9.2020 pohledávky v celkové výši 145.253,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, se sídlem 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 21.9.2020 pohledávky v celkové výši 4.291,87 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, IČ: 04886674, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil dne 29.9.2020 pohledávky v celkové výši 8.470,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, IČ: 49720821, se sídlem Evropská 663/132, přihlásil dne 1.10.2020 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, právně zast. JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, IČ: 67795889, se sídlem náměstí I.P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 1.10.2020 pohledávky v celkové výši 8.952,01 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 8.10.2020 pohledávky v celkové výši 140.937,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, 390 02 Tábor, přihlásil dne 12.10.2020 pohledávky v celkové výši 11.693,93 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Jiří Holan, nar. 14.2.1964, bytem Sokolovská 974/199, Praha 9 – Libeň, právně zast. Mgr. Norbert Hemelík, advokát, IČ: 71364803, se sídlem Lipanská 331/7, 251 01 Říčany, přihlásil dne 14.10.2020 pohledávky v celkové výši 128.445,68 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, IČ: 48826375, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 15.10.2020 pohledávky v celkové výši 15.536,86 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel TRINITY BANK a.s., IČ: 25307835, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha – Nové Město, přihlásil dne 16.10.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 5.905.957,78 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 4.759,41 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení s příslušenstvím a právo vstupu a vjezdu pro zřízení, stavební úpravy, opravy zařízení v rozsahu GP 340-070207/2011; oprávnění pro NET4GAS, s.r.o., IČ: 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 - Nusle; povinnost k: parcela 1864; Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3.4.2012; - věcné břemeno umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - anodového uzemnění, kabelu NN a spojovacího objektu katodové ochrany v rozsahu GP 423-14155/2017, oprávnění pro E. ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, povinnost k: parcela 1266/1; Rozhodnutí o vyvlastnění MS-25544/2018 ze dne 19.11.2018; - věcné břemeno užívání pro účely zařízení staveniště/manipulační plochy, včetně vstupu a vjezdu a stání vozidel a mechanizace na dobu určitou 8 let; oprávnění pro Česká republika, IČ: 00000001-001, vykonává: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 70994234, povinnost k: parcela 1795/1; Rozhodnutí o vyvlastnění Krajský úřad Jč Kraj KUJCK-13041/2020 ze dne 27.1.2020; - Pachtovní právo na základě pachtovní smlouvy ze dne 12.11.2015 k pozemkům parc. č. 1266, parc. č. 1298, parc. č. 1390, parc. č. 1427, parc. č. 1429, parc. č. 1590, parc. č. 1623 a parc. č. 1864 pro společnost BETA AGRO Soběslav, akciová společnost, IČ: 63910624, Květnová 391/4, 392 01 Soběslav.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Myslkovice, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace